Hướng dẫn mua bán BITCOIN chi tiết => Bấm vào đây

Tải app VNPAY nhận ngay 50.000 vào ví => Bấm vào đây


Hỏi đáp lịch sử - có đáp án, dành cho ôn thi HSG môn lịch sử, ôn thi THPT Quốc gia môn Lịch sử.
Để xem đáp án, bạn bấm vào chữ xem tại đây

PHẦN I. LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1945 – 2000)

CÂU HỎI LỊCH SỬ  NỘI DUNG TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH
Câu 1: Hãy nêu hoàn cảnh và những quyết định quan trọng của Hội nghị IANTA (2/1945) (Xem tại đây)
Câu 2: Hãy cho biết sự thành lập, mục đích, nguyên tắc hoạt động và vai trò của Liên hợp quốc từ khi thành lập đến nay? (Xem tại đây)
Câu 3. Em hãy cho biết những biểu hiện về sự đối lập giữa hai hệ thống tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa?(Xem tại đây)

LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU (1945 – 1991) . LIÊN BANG  NGA (1991 – 2000)

C©u 1: Nh÷ng thµnh tùu trong c«ng cuéc kh«i phôc vµ x©y dùng CNXH ë Liªn X« tõ n¨m 1945 ®Õn nöa ®Çu nh÷ng n¨m 70 vµ ý nghÜa cña nã?(Xem tại đây)
C©u 2: Nh÷ng nÐt chÝnh vÒ Liªn bang nga trong nh÷ng n¨m 1991- 2000(Xem tại đây)
Câu 3. Hãy cho biết sự thành lập, mục tiêu, kết quả hoạt động và hạn chế của Hội đồng tương trợ kinh tế( SEV)?(Xem tại đây)
Câu 4. Trình bày sự ra đời, mục tiêu và vai trò của tổ chức Hiệp ước Vácsava?(Xem tại đây)
Câu 5. Sự khủng hoảng của chế độ XHCN ở Liên Xô. Nguyên nhân chính dẫn đến sự khủng hoảng chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu.(Xem tại đây)

CÁC NƯỚC ĐÔNG BẮC Á

Câu 1. Trình bày sự thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và ý nghĩa của sự thành lập nhà nước này?(Xem tại đây)
Câu 2. Hãy cho biết đường lối và thành tựu cải cách - mở cửa của Trung Quốc?(Xem tại đây)
Câu 3. Nêu những nét chính về tình hình bán đảo Triều Tiên từ 1945 đến 2000?(Xem tại đây)

CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á VÀ ẤN ĐỘ

Câu 1. Trình bày những nét chính về phong trào đấu tranh giành độc lập ở ĐNA sau chiến tranh thế giới thứ hai?(Xem tại đây)
Câu 2. Các giai đoạn phát triển của cách mạng giải phóng dân tộc Lào từ 1945-1975.(Xem tại đây)
C©u 3. Tr×nh bµy ng¾n gän c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn cña CM Campuchia tõ n¨m 1945 -  nay?(Xem tại đây)
C©u 4. Tr×nh bµy sù thµnh lËp, môc tiªu, nguyªn t¾c vµ qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña ASEAN. Cho biÕt thêi c¬ vµ th¸ch thøc ®èi víi ViÖt Nam khi gia nhËp ASEAN?(Xem tại đây)
Câu 5. Từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Đông Nam Á có những biến đổi như thế nào? Trong những biến đổi đó biến đổi nào quan trọng nhất? Vì sao?(Xem tại đây)
Câu 6. Nêu nội dung, thành tựu và hạn chế của chiến lược kinh tế hướng nội và chiến lược kinh tế hướng ngoại của nhóm 5 nước sáng lập ASEAN. Tại  sao từ những năm 60 các nước này lại thay đổi chiến lược phát triển kinh tế? những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam?(Xem tại đây)
Câu 7. Nêu nguyên nhân, diễn biến chủ yếu của phong trào đấu tranh giành độc lập Ân Độ từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay?(Xem tại đây)

CÁC NƯỚC CHÂU PHI VÀ KHU VỰC MĨLATINH

Câu 1. Trình bày những nét chính của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở châu Phi từ sau chiến tranh thế giới thứ hai?(Xem tại đây)
Câu 2. Nêu những nét chính về phong trào GPDT ở khu vực Mi latinh từ sau CTTGT2?(Xem tại đây)
Câu 3. Trình bày cuộc đấu tranh lật đổ chế độ độc tài Batixta của nhân dân Cuba?(Xem tại đây)

NƯỚC MĨ
Câu 1. Hãy nêu tình hình kinh tế, khoa học – kĩ thuật, chính trị - xã hội và chính sách đối ngoại của Mĩ từ 1945 đến 1973? (Xem tại đây)

CÁC NƯỚC TÂY ÂU
Câu 1. Trình bày quá trình hình thành và phát triển của Liên minh châu Âu (EU)(Xem tại đây)

NHẬT BẢN
Câu 1. Tình hình phát triển kinh tế của Nhật Bản từ 1952 – 1973. Những nhân tố góp phần thúc đẩy nền kinh tế Nhật phát triển “thần kì”(Xem tại đây)

QUAN HỆ QUỐC TẾ
Câu 1. Hãy nêu những sự kiện dẫn tới tình trạng chiến tranh lạnh giữa hai siêu cường Liên Xô và Mĩ?(Xem tại đây)
Câu 2. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương và Tổ chức Hiệp ước Vácsava được hình thành và tác động đến tình hình thế giới như thế nào?(Xem tại đây)
Câu 3.  Nêu và phân tích những sự kiện chứng tỏ xu thế hòa hoãn giữa hai phe TBCN và XHCN ( Đông – Tây)?(Xem tại đây)
Câu 4. Hãy nêu các xu thế phát triển của thế giới sau khi Chiến tranh lạnh chấm dứt?(Xem tại đây)

CÁCH MẠNG KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ VÀ XU THẾ TOÀN CẦU HÓA NỬA SAU THẾ KỈ XX
Câu 1. Trình bày đặc điểm, những thành tựu chính và tác động của cuộc cách mạng khoa học- công nghệ nửa sau thế kỉ XX?(Xem tại đây)
Câu 2. Xu thế toàn cầu hóa được thể hiện trên những lĩnh vực nào? Vì sao nói: Toàn cầu hóa vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với các nước đang phát triển?(Xem tại đây)
Câu 3. Các xu thế phát triển của thế giới hiện nay là gì? Những thời cơ và thách thức đặt ra cho dân tộc VN trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế như thế nào?(Xem tại đây)

Kiến thức, Kiến thức THPT, Lịch sử, Lịch sử 12, Lớp 12, THPT, Hỏi đáp Lịch sử 12
Liên quan


Danh mục, Hỏi đáp Lịch sử 12, Kiến thức, Kiến thức THPT, Lịch sử, Lịch sử 12, Lớp 12, THPT, 
Hỏi đáp lịch sử - có đáp án, dành cho ôn thi HSG môn lịch sử, ôn thi THPT Quốc gia môn Lịch sử (Phần 1)
Có thể bạn quan tâm

Tải app VNPAY nhận ngay 50.000 vào ví => Bấm vào đây

-->Kiếm tiền trên điện thoại->bấm vào đây

--> Đào coin Renec miễn phí, Bấm vào đây để kiếm tiền


0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
Kiếm tiền Online - Đào coin miễn phí - Claim Airdrops Coin - Pre Sale, Pre Sale to earn ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top