Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 nhiều năm liền>--> Bấm xem Các chuyên đề ôn thi vào 10 có đáp án -> Bấm vào đây ...Hướng dẫn mua bán BITCOIN==> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua bán BITCOIN chi tiết => Bấm vào đây
Các bài tập ôn thi vào lớp 10 môn toán - Dạng rút gọn biểu thức có đáp án chi tiết - Phần 2

Trong kỳ thi lớp 10, dạng bài tập dạng rút gọn biểu thức thường nằm ở câu 1 của đề thi, mỗi đề thi có thể có 1 câu dạng này. Đây cũng là một trong những phần dễ nhất của đề. 


Dưới đây là Các bài tập ôn thi vào lớp 10 môn toán - Dạng rút gọn biểu thức có đáp án chi tiết - Phần 2
Xem phần 1 tại đây
Xem các đề môn Ngữ văn có đáp án tại đây
Xem môn Lịch sử tại đây
Rút gọn các biểu thức sau
Bài 1. Cho biểu thức 
\[B = \left( {\frac{1}{{x - \sqrt[{}]{x}}} + \frac{1}{{\sqrt x  - 1}}} \right):\frac{{\sqrt x  + 1}}{{{{\left( {\sqrt x  - 1} \right)}^2}}}\]
với x > 0, x\[ \ne \] 1
a/  Rút gọn biểu thức B.
b/  Tính giá trị biểu thức B khi x = 9.

Bài 2.  Cho biểu thức

\[B = \left( {\frac{{\sqrt a }}{{\sqrt a  - 1}} - \frac{1}{{a - \sqrt a }}} \right):\left( {\frac{1}{{\sqrt a  + 1}} + \frac{2}{{a - 1}}} \right)\]

với \[a > 0\,\,\,;\,\,\,a \ne 1\]
Rút gọn biểu thức
Bài 3. Cho biểu thức sau
$\user2{M = }\left( {\frac{\user2{1}}{{\sqrt a \, - 1}}\,\, - \,\,\frac{\user2{1}}{{\sqrt a }}} \right)\,:\left( {\frac{{\sqrt a \, + 1}}{{\sqrt a \, - 2}}\, - \frac{{\sqrt {a\,}  + 2}}{{\sqrt a  - 1}}} \right)$
$\user2{a > 0; }\,\user2{a} \ne \user2{1;}\,\user2{a} \ne \user2{4}$
a)  Rút gọn M.

b) Tìm các giá trị của a để $M > \, - \frac{1}{2}$.

Bài 4. Cho biểu thức: 
\[B = \frac{{x + 1 - 2\sqrt x }}{{\sqrt x  - 1}} + \frac{{x + \sqrt x }}{{\sqrt x  + 1}}\]
( Điều kiện:  x ³ 0, x ¹1)
a) Rút gọn biểu thức A và B 

b) Tìm các giá trị của x để A = 2.B

Xem đáp án tại đây

Bài 5. Cho biểu thức 

$C = \frac{{\sqrt x  - 1}}{{\sqrt x }} + \frac{{\sqrt x  + 1}}{{x + \sqrt x }}$

(Với x > 0) 

Rút gọn biểu thức

Bài 6. Cho biểu thức

$B = \frac{x}{{\sqrt x  - 1}} - \frac{{2x - \sqrt x }}{{x - \sqrt x }}$
với x > 0 và x ≠ 1
Rút gọn biểu thức  và Tính giá trị của biểu thức B tại $x = 4 + 2\sqrt 3 $
Xem đáp án tại đây

Bài 7. Cho biểu thức:
\[P\left( x \right) = \frac{{x - 2\sqrt x  + 1}}{{\sqrt x  - 1}}.\left( {\frac{{x + \sqrt x }}{{\sqrt x  + 1}} + 1} \right)\]
với \[x \ge 0\] và \[x \ne 1\]
a) Rút gọn P(x).
b)Tìm x để  \[2{x^2} + P(x) \le 0\]

Bài 8. Cho biểu thức
\[P = (\frac{3}{{x - 1}} + \frac{1}{{\sqrt x  + 1}}):\frac{1}{{\sqrt x  + 1}}\]

(Điều kiện  \[x \ge 0\] và \[x \ne 1\])
 a, Rút gọn biểu thức P
b,Tìm giá trị của x để P > 0.

Bài 9. Cho hai biểu thức     
\\[A = 2\sqrt {20}  - \sqrt {112}  - \sqrt {80}  + \sqrt {63} \]

$B = \left( {1 + \frac{{{\rm{x}} + \sqrt {\rm{x}} }}{{1 + \sqrt {\rm{x}} }}} \right)\left( {1 + \frac{{{\rm{x}} - \sqrt {\rm{x}} }}{{1 - \sqrt {\rm{x}} }}} \right)$

với  0 ≤ x ≠ 1
a) Rút gọn A;
b) Tìm các giá trị của x để giá trị của biểu thức A bằng giá trị của biểu thức B.

Bài 10. Cho biểu thức :
$B = \left( {1 + \frac{{{\rm{x}} + \sqrt {\rm{x}} }}{{1 + \sqrt {\rm{x}} }}} \right)\left( {1 + \frac{{{\rm{x}} - \sqrt {\rm{x}} }}{{1 - \sqrt {\rm{x}} }}} \right)$

với  0 ≤ x ≠ 1
a) Rút gọn B
b) Tính giá trị biểu thức B khi $x = \frac{1}{{1 + \sqrt 2 }}$

Xem đáp án tại đây

Các bài tập ôn thi vào lớp 10 môn toán - Dạng tính giá trị của biểu thức có đáp án chi tiết - Phần 2 (Giải chi tiết các bài toán lớp 9)


Xem phần 1 tại đây
Xem các đề môn Ngữ văn có đáp án tại đây
Xem môn Lịch sử tại đây

Hướng dẫn dùng: Ghi đề và tự làm bài. Sau khi làm xong thì tiến hành so sánh với đáp án. 
Mỗi dạng bài tập làm khoảng được khoảng 20-30 thì chuyển dạng bài khác. Sau đó làm đến phần đề thi thử. 

ôn thi vào 10, Toán 9, Toán THCS, ôn thi vào 10, Ôn thi toán, Danh mục bài tập Toán,  Rút gọn biểu thức
Danh mục bài tập Toán, Ôn thi toán, ôn thi vào 10, Rút gọn biểu thức,Toán 9, Toán THCS, 

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
Điểm chuẩn lớp 10 - Thống kê điểm chuẩn lớp 10 ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top