Hướng dẫn mua bán BITCOIN chi tiết => Bấm vào đây

Tải app VNPAY nhận ngay 50.000 vào ví => Bấm vào đây

Các bài tập Nguyên phân, giảm phân sinh học có đáp án và lời giải (Phần 4)
Bài 31: Theo dõi sự phân chia của 3 tế bào sinh dục sơ khai ở vùng sinh sản, kí hiệu A,B,C nhận thấy số lần nguyên phân của tế bào A gấp đôi số lần nguyên phân của tế bào B và C bằng nhau. Tổng số NST đơn trong các tế bào con của tế bào trên là 192.
a)  Hãy xác định số lần nguyên phân của mỗi tế bào? Biết rằng bộ NST của loài đó là 2n=8.
b)  Xác định số NST đơn môi trường cung cấp cho các tế bào nguyên phân?
Bài 32. Trong cơ thể một sinh vật, xét quá trình phân chia của một nhóm tế bào sinh dưỡng và một nhóm tế bào sinh dục sơ khai. Tổng số tế bào ban đầu của 2 nhóm bằng số NST đơn trong bộ NST lưỡng bội của loài. Các tế bào sinh dưỡng đều nguyên phân một số lần bằng nhau và bằng với số tế bào sinh dục sơ khai ban đầu. Các tế bào sinh dục sơ khai cũng nguyên phân một số lần như nhau và bằng với số tế bào sinh dưỡng ban đầu. Tổng số tế bào con sinh ra từ hai nhóm là 152 tế bào. Tổng số NST đơn do môi trường nội bào cung cấp cho quá trình phân bào của cả hai nhóm bằng 1152 NST đơn.
a)     Xác định bộ NST lưỡng bội của loài.
b)    Số tế bào đấu tiên của mỗi nhóm
c)     Số tế bào con của mỗi nhóm.
d)    Giả sử nhóm tế bào sinh dục sơ khai là nhóm có số lượng tế bào ít hơn nhóm kia, các tế bào con của nhóm này sau đó đều nguyên phân liên tiếp 5 lần nữa và sau đó thực hiện giảm phân tạo giao tử; 25% tổng số giao tử sinh ra được thụ tinh để tạo thành hợp tử .
1.     Xác định giới tính của cá thể nêu trên.
2.     Xác định số hợp tử được tạo thành Biêt tổng số NST đơn trong các hợp tử ở trạng thái chưa tự nhân đôi lá 8192 NST
Bài 33. Một tế bào sinh dục sơ khai của ruồi giấm tiến hành nguyên phân liên tiếp một số lần tạo ra số tế bào mới ở thế hệ cuối cùng có 512 NST ở trạng thái chưa nhân  đôi.
 1.Hãy xác định số đợt phân bào của tế bào sinh dục sơ khai nói trên
2. Các tế bào mới được tạo thành nói trên đều trở thành tế bào sinh trứng
    a. Khi tế bào sinh trứng giảm phân thì lấy nguyên liệu từ môi trường nội bào tạo ra bao nhiêu NST đơn?
    b. Quá trình giảm phân trên hoàn thành thì tạo ra được bao nhiêu trứng và tổng số NST trong các tế bào trứng là bao nhiêu?
    c. Biết hiệu suất thụ tinh của trứng là 25% và mỗi trứng thụ tinh cần 1 triệu tinh trùng tham gia. Hãy xác định số tinh trùng tham gia thụ tinh cho 25% số trứng nói trên.
Xem cách giải chi tiết tại đây

Bài 34. Ba hợp tử của 1 loài sinh vật, trong mỗi hợp tử có 78 NST lúc chưa nhân đôi. Các hợp tử nguyên phân liên tiếp để tạo ra các tế bào con. Tổng số NST đơn trong các tế bào con sinh ra từ 3 hợp tử bằng 8112. Tỉ lệ số tế bào con sinh ra từ hợp tử 1 với hợp tử 2 bằng  1/4. Số tế bào con sinh ra từ hợp tử 3 gấp 1,6 lần số tế bào con sinh ra từ hợp tử 1 và hợp tử 2.
  a.Tìm số lượng tế bào con sinh ra từ mỗi hợp tử
  b.Tính số lần nguyên phân liên tiếp của mỗi hợp tử

  c. Tính số lượng NST môi trường nội bào cần cung cấp cho 3 hợp tử thực hiện các lần nguyên phân.

Bài  35. Một tế bào sinh dục sơ khai qua các giai đoạn phát triển từ vùng sinh sản đến vùng chín đòi hỏi môi trường cung cấp 240 NST đơn. Số NST đơn trong 1 giao tử được tạo ra ở vùng chín gấp 2 lần số tế bào tham gia vào đợt phân bào cuối cùng tại vùng sinh sản.
a.  Xác định bộ NST 2n của loài
b. Tính số chromatic và số NST cùng trạng thái của mỗi tế bào ở kì giữa nguyên phân, kì giữa giảm phân I, kì giữa giảm phân II, kì cuối giảm phân II là bao nhiêu?
c. Sau khi giảm phân các giao tử được rạo thành đều tham gia thụ tinh. Tổng số NST trong các hợp tử tạo thành là 128. Tính hiệu suất thụ tinh  của giao tử ?
d. Nếu không có hiện tượng trao đổi chéo giữa các NST, không có đột  biến thì số loại giao tử nhiều nhất của loài là bao nhiêu? Điều kiện?Bài 36. Một tế bào sinh dục sơ khai qua các giai đoạn phát triển từ vùng  sinh sản đến vùng chín đã  đòi hỏi môi trường tế bào cung cấp 3.024 NST đơn. Tỉ lệ số tế bào tham gia vào đợt phân bào tại vùng chín so với số NST đơn có trong một giao tử được tạo là 4/3. Hiệu suất thụ tinh của các giao tử là 50 % đã tạo ra một số hợp tử. Biết rằng số hợp tử được tạo ra ít hơn số NST đơn bội của loài.
a. Xác định bộ NST 2n của loài
b.  Số NST đơn mà môi trường cung cấp cho mỗi giai đoạn phát triển của cá tế bào sinh dục đã cho là bao nhiêu?
c.  Xác định giới tính của cá thể chứa tế bào nói trên. Biết giảm phân bình thường không xảy ra trao đổi chéo và đột biến.

Bài 37. Một  cá thể cái của một loài có 2 tế bào sinh dục sơ khai tham gia một số lần nguyên phân bằng nhau. ở kì giữa lân nguyên phân thứ 4 người ta đếm được 768 cromatic có trong các tế bào con. Sau khi thực hiện nguyên phân các tế bào đều tham gia tạo trứng và môi trường đã cung cấp 3072 NST đơn. Trong đó 75% trứng cung câp cho quá trình sinh sản. hiệu suất thụ tinh là 37,5 % . Ở con đực cũng có 2 tế bào sinh dục sơ khai tham gia tạo tinh trùng. Hiệu suất thụ tinh là 56,25%
a. Xác định bộ NST lưỡng  bội của loài ? dự đoán tên loài đó
b.  Xác định số lần nguyên phân của tế bào sinh dục cái ? số hợp tử được hình thành ?
c.  Xác định số lần nguyên phân của tế bào sinh dục đực sơ khai ?


Bài 38.  Một loài sinh vật khi giảm phân, nếu có 3 cặp NST đều xảy ra trao đổi chéo tại một điểm sẽ tạo ra tối đa 225 loại giao tử. Một tế bào sinh dục sơ khai cái của loài này qua một số đợt nguyên phân cần môi trường cung cấp 11220 NST đơn. Các tế bào con sinh ra đều tham gia giảm phân. Biết hiệu suất thụ tinh của trứng là 25%, của tinh trung là 3,125 %. . Hãy xác định
a.  Số lần nguyên phân của tế bào sinh dục sơ cái  sơ khai?
b.  Số hợp tử được hình thành?
c.   Số tế bào sinh tinh cần để tạo ra đủ số tinh trùng tham gia vào quá trình thụ tinh?

Bài 39. Quan sát tế bào 1 loài sinh vật đang ở kì giữa của nguyên phân, người ta đếm được có 44 NST kép. Khi quan sát 3 nhóm tế bào sinh dục của loài này ở vùng chín của cơ quan sinh sản, ta thấy chúng đang phân bào ở các giai đoạn khác nhau và đếm được tổng cộng có 968 NST đơn và NST kép. Số NST kép xếp thành 2 hàng ngang trên mặt phẳng xích đạo ở các tế bào nhóm I gấp 2 lần số NST kép phân ly về các cực của các tế bào nhóm II. Số NST đơn đang phân ly về 2 cực của các tế bào ở nhóm III là 704. Trong quá trình phân bào sự phân chia tế bào chất hoàn thành ở kì cuối. Hãy xác định:
a.  Bộ NST lưỡng bội của loài
b. Các nhóm tế bào trên đang ở kì nào của quá trình phân bào
c. Xác định số tế bào ở mỗi nhóm
d. Tổng số NST đơn môi trường cung cấp cho quá trình phân bào ở 3 nhóm tế bào trên.

Bài 40. Ở 1 cơ thể đực của một loài gia súc, theo dõi sự phân chia của hai nhóm tế bào :
  + Nhóm I : gồm các tế bào sinh dưỡng
  + Nhóm II : gồm các tế bào sinh dục  ở vùng chín của tuyến sinh dục
Tổng số tế bào của 2 nhóm tế bào là 16. Cùng với sự giảm phân tạo trinh trùng của cac tế bào sinh dục, các tế bào của nhóm 1 cùng nguyên phân một số đợt bằng nhau. Khi kết thúc phân bào của 2 nhóm thì tổng số tế bào con của 2 nhóm là 104 tế bào và môi trường nội bào phải cung cấp  nguyên liệu tương đương với 4560 NST đơn cho sự phân chia của 2 nhóm tế bào này.
a. Xác định bộ NST của loài
b. ở kì sau trong lần nguyên phân cuối cùng của nhớm tế bào sinh dưỡng nói trên, môi trường nội bào cung cấp tương đương bao nhiêu NST đơn ?

Casio, Casio sinh học, HSG sinh học, Giải bài tập sinh học,  Tế bào, Toán sinh học, Danh mục bài tập Sinh học, Danh mục bài tập casio,

Các bài tập Nguyên phân, giảm phân sinh học có đáp án và lời giải (Phần 4)
Có thể bạn quan tâm

Tải app VNPAY nhận ngay 50.000 vào ví => Bấm vào đây

-->Kiếm tiền trên điện thoại->bấm vào đây

--> Đào coin Renec miễn phí, Bấm vào đây để kiếm tiền


0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
Kiếm tiền Online - Đào coin miễn phí - Claim Airdrops Coin - Pre Sale, Pre Sale to earn ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top