Hướng dẫn mua bán BITCOIN chi tiết => Bấm vào đây

Tải app VNPAY nhận ngay 50.000 vào ví => Bấm vào đây

Ôn thi Tiếng Anh: CHUYÊN ĐỀ  CÂU BỊ ĐỘNG (PASSIVE VOICE): Cách dùng câu bị động.
Loại 2: Bị động tiếp diễn. 
- Khi kh«ng cÇn thiÕt ph¶i nh¾c ®Õn t¸c nh©n g©y hµnh ®éng( do t×nh huèng ®· qu¸ râ rµng hoÆc do kh«ng quan träng).
Eg: The road has been repaired.

-Khi chóng ta kh«ng biÕt hoÆc quªn ng­êi thùc hiÖn hµnh ®éng.
Eg: The money was stolen.
- Khi chóng ta quan t©m ®Õn b¶n th©n hµnh ®éng h¬n lµ ng­êi thùc hiÖn hµnh ®éng.
Eg: This book was published in Vietnam.
- Khi chñ ng÷ cña c©u chñ ®éng lµ chñ ng÷ kh«ng x¸c ®Þnh nh­ : people, they, someone
Eg: People say that he will win.
à It’s said that he will win.
- Khi ng­êi nãi kh«ng muèn nh¾c ®Õn chñ thÓ g©y ra hµnh ®éng
Eg: Smoking is not allowed here.

II.CÊu tróc.

VÒ cÊu tróc c©u bÞ ®éng trong tiÕng Anh , t«i sÏ chia thµnh hai lo¹i sau :
Lo¹i 1: BÞ ®éng ®èi víi c¸c th× kh«ng tiÕp diÔn.

Loại 2: Bị động tiếp diễn. 


1) Th× hiÖn t¹i tiÕp diÔn:

S + am / is / are +being + Past Participle
Eg:
            Active:   Ann is writing a letter.
           Passive: A letter is being written by Ann

2) Th× qu¸ khø tiÕp diÔn:
S + was / were + being + Past Participle

Eg:
            Active: She was cleaning the room  at 7 a.m  yesterday.
            Passive: The room  was being cleaned at 7 a.m yesterday.
Có thể bạn quan tâm

Tải app VNPAY nhận ngay 50.000 vào ví => Bấm vào đây

-->Kiếm tiền trên điện thoại->bấm vào đây

--> Đào coin Renec miễn phí, Bấm vào đây để kiếm tiền


0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
Kiếm tiền Online - Đào coin miễn phí - Claim Airdrops Coin - Pre Sale, Pre Sale to earn ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top