Hướng dẫn mua bán BITCOIN chi tiết => Bấm vào đây

Tải app VNPAY nhận ngay 50.000 vào ví => Bấm vào đây

Ôn thi Tiếng Anh: CHUYÊN ĐỀ  CÂU BỊ ĐỘNG (PASSIVE VOICE): C¸ch dïng c©u bÞ ®éng.

- Khi kh«ng cÇn thiÕt ph¶i nh¾c ®Õn t¸c nh©n g©y hµnh ®éng( do t×nh huèng ®· qu¸ râ rµng hoÆc do kh«ng quan träng).
Eg: The road has been repaired.

-Khi chóng ta kh«ng biÕt hoÆc quªn ng­êi thùc hiÖn hµnh ®éng.
Eg: The money was stolen.
- Khi chóng ta quan t©m ®Õn b¶n th©n hµnh ®éng h¬n lµ ng­êi thùc hiÖn hµnh ®éng.
Eg: This book was published in Vietnam.
- Khi chñ ng÷ cña c©u chñ ®éng lµ chñ ng÷ kh«ng x¸c ®Þnh nh­ : people, they, someone
Eg: People say that he will win.
à It’s said that he will win.
- Khi ng­êi nãi kh«ng muèn nh¾c ®Õn chñ thÓ g©y ra hµnh ®éng
Eg: Smoking is not allowed here.

II.CÊu tróc.

VÒ cÊu tróc c©u bÞ ®éng trong tiÕng Anh , t«i sÏ chia thµnh hai lo¹i sau :
Lo¹i 1: BÞ ®éng ®èi víi c¸c th× kh«ng tiÕp diÔn.


D¹ng nµy cã c«ng thøc tæng qu¸t sau:

BE + PAST PARTICIPLE

Lo¹i 2 : BÞ ®éng víi c¸c th× tiÕp diÔn.
D¹ng nµy cã c«ng thøc tæng qu¸t sau:

BE + BEING + PAST PARTICIPLE

Lo¹i 1 ¸p dông cho s¸u th× bÞ ®éng kh«ng tiÕp diÔn vµ lo¹i 2 ¸p dông cho s¸u th× bÞ ®éng tiÕp diÔn. Nh­ng trong phÇn nµy t«i chØ giíi thiÖu nh÷ng th× häc sinh ®· häc trong ch­¬ng tr×nh , phôc vô cho thi häc k× vµ thi tèt nghiÖpTHPT bao gåm bèn th× bÞ ®éng kh«ng tiÕp diÔn lµ: th× hiÖn t¹i ®¬n , th× qu¸ khø ®¬n , th× hiÖn t¹i hoµn thµnh ,th× t­¬ng lai ®¬n , bÞ ®éng víi ®éng tõ khuyÕt thiÕu vµ hai th× bÞ ®éng tiÕp diÔn lµ : HiÖn t¹i tiÕp diÔn vµ qu¸ khø tiÕp diÔn.

Lo¹i 1 : BÞ ®éng kh«ng tiÕp diÔn.

1)Th× hiÖn t¹i ®¬n:

S + am / is/ are + Past Participle


Eg:
Active: They raise cows in Ba Vi.
          Passive: Cows are raised in Ba Vi.

2)Th× qu¸ khø ®¬n:

S + was / were + Past Participle


Eg:
Active : Jame Watt invented the steam  engine in 1784.
          Passive : The steam engine was invented by Jame Watt in 1784.

3)Th× hiÖn t¹i hoµn thµnh:

S + have/ has been + Past Participle


Eg:
 Active: They have just finished the project.
           Passive: The project has just been finished.

4)Th× t­¬ng lai ®¬n:

S + will be + Past Participle

Eg:
Active:They will build a new school for disabled children next month.
Passive: A new school for disabled children will be built next month.

5. §éng tõ khuyÕt thiÕu.

S + Modal Verb + be + Past Participle.

EX1:
 Active :        You can see him now.
           Passive :      He can be seen (by you) now.
EX2:
            Active :       He should type his term paper.
            Passive :     His term paper should be typed.


Có thể bạn quan tâm

Tải app VNPAY nhận ngay 50.000 vào ví => Bấm vào đây

-->Kiếm tiền trên điện thoại->bấm vào đây

--> Đào coin Renec miễn phí, Bấm vào đây để kiếm tiền


0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
Kiếm tiền Online - Đào coin miễn phí - Claim Airdrops Coin - Pre Sale, Pre Sale to earn ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top