Máy trợ giảng giá rẻ -> Bấm vào đây ...Chọn quà tặng bạn gái ý nghĩa==> Bấm vào đây ...

Thực tập sinh - Du học - Xuất khẩu lao động Nhật Bản bấm vào đây
 SKKN-NCKHSPUD Vật lí 12: “PHƯƠNG PHÁP GIẢN ĐỒ VÉC TƠ QUAY ÁP DỤNG VÀO VIỆC GIẢI CÁC BÀI TOÁN DAO ĐỘNG CƠ VÀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU”.
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm vật lí 12, viết đề tài NCKHSPUD Vật lí 12, Viết tiểu luận PPGD vật lí 12Dao ®éng c¬ vµ dßng ®iÖn xoay chiÒu lµ 2 trong c¸c ch­¬ng thuéc ch­¬ng tr×nh c¬ b¶n cña s¸ch gi¸o khoa líp 12 cho c¶ ban c¬ b¶n vµ n©ng cao.
C¸c kiÕn thøc vµ kÜ n¨ng cña 2 ch­¬ng nµy ®Òu n»n trong néi dung «n thi vµ thi tèt nghiÖp THPT vµ thi vµo c¸c tr­êng chuyªn nghiÖp.
ViÖc häc sinh n¾m ch¾c hÖ thèng lÝ thuyÕt vµ bµi tËp cña ®Ò tµi nµy lµ rÊt cÇn thiÕt .HÖ thèng c¸c bµi tËp cña 2 ch­¬ng nµy rÊt phong phó vµ ®a d¹ng.
Trong c¸c ph­¬ng ph¸p gi¶i bµi tËp vÒ dao ®éng c¬ vµ dßng ®iÖn xoay chiÒu cã 1 ph­¬ng ph¸p dùa trªn quy t¾c céng vÐc t¬ vµ sö dông kiÕn thøc vÒ h×nh häc ph¼ng ®Ó gi¶i ®ã lµ ph­¬ng ph¸p gi¶n ®å vÐc t¬ quay .
§èi víi häc sinh viÖc vËn dông ph­¬ng ph¸p nµy cßn rÊt nhiÒu h¹n chÕ do c¸c nguyªn nh©n sau :
+ YÕu vÒ kiÕn thøc vµ kÜ n¨ng sö dông h×nh häc ph¼ng.
+ YÕu vÒ kÜ n¨ng sö dông quy t¾c céng vÐc t¬.
§Ó gióp cho häc sinh gi¶i quyÕt tèt c¸ch gi¶i bµi to¸n d¹ng nµy lµ mét yªu cÇu lín ®èi víi gi¸o viªn trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y.


 SKKN-NCKHSPUD Vật lí 12: “PHƯƠNG PHÁP GIẢN ĐỒ VÉC TƠ QUAY ÁP DỤNG VÀO VIỆC GIẢI CÁC BÀI TOÁN DAO ĐỘNG CƠ VÀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU”.
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm vật lí 12, viết đề tài NCKHSPUD Vật lí 12, Viết tiểu luận PPGD vật lí 12
SKKN, SKKN Vật lí, SKKN Vật lí 12, SKKN THPT
Hoặc

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
Tiện ích cho bạn, Đồ dùng công nghệ,Tiện ích gia đình, Đồ dùng thông minh, Ngôi nhà thông minh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top