Hướng dẫn mua bán BITCOIN chi tiết => Bấm vào đây

Tải app VNPAY nhận ngay 50.000 vào ví => Bấm vào đây

Ôn thi Tiếng Anh: CHUYÊN ĐỀ  INFINITIVES: §éng tõ nguyªn thÓ 3. To – infinitive:
A.  To infinitive sau động từ:
   D¹ng 1: V + TO INFINITIVE  : Mét sè ®éng tõ theo sau lµ to infinitive
1.agree: đồng ý            2.aim: nhằm mục đích             3. appear: có vẻ           4.arrange:  sắp xếp
5.ask: yêu cầu              6.attempt: cố gắng                   7.bother: phiền            8.care: để ý
9.choose: chọn                        10.claim: công bố                    11.decide: quyết định  12.demand: yêu cầu

13.determine: định đoạt           14.fail: thất bại 15.guarantee: bảo đảm            16.happen: xảy ra
17. hesitate: do dự       18.hope: hy vọng                    19.learn: học                20.manage: xoay xở 21.neglect: lơ đãng            22.offer: đề nghị                      23.plan: có kế hoạch   24.prepare:chuẩn bị 25.pretend: giả vờ           26. proceed: tiếp nối                      27.promise:                  28.prove: chứng tỏ
29.refuse: từ chối         30.resolve: nhất quyết             31.seem:                      32.swear: thề  
33.tend: có xu hướng  34.threaten: dọa                       35.volunteer: tình nguyện           
36.vow: dụ dỗ             37.wish                                    38.want                       39.need                       
40.wait                                    41. expect                                42. intend                    43. would like/ would love
44. beg                        45. begin/ start 46. afford : đủ khả năng                      47. be willing                       48. be able                         49. expect                                50. intend                    51.beg: cầu khẩn        
52. prefer        
   D¹ng 2: V + O + TO INFINITIVE
- Danh từ/ đại từ làm tân ngữ (objects) đi sau, rồi mới đến “to infinitive”
Ví dụ:
- She advised  me to go to the English Club.
* Một số động từ thường gặp:
+ advise : khuyên                               + allow: cho phép
+ ask: yêu cầu.                                    + cause: gây ra.
+ command : yêu cầu, ra lệnh            + encourage: khuyến khích   
+ expect: mong chờ.                           + forbid: cấm
+ force : buộc                                     + instruct: chỉ dẫn
+ invite: mời                                       + oblige: bắt buộc
+ need: cần               - We need you to help us
+ teach: dạy              - My brother taught me to swim
+ tell: bảo.                                           + want: muốn
+ warn :  cảnh báo                              + remind: nhắc nhở
+ order: yêu cầu, ra lệnh                    + persuade : thuyết phục
+ request: yêu cầu                              + show :
+ train : đào tạo, huấn luyện               + instruct: chỉ dẫn
+ permit: cho phép                             + remind: nhắc nhở
* NOTES :
   + allow / permit / advise/ recommend/ encourage + object + to infinitive
              Ex: She doesn’t allow me to smoke in her room
   + allow/ permit/ recommend/ encourage/ advise + gerund
              Ex: She doesn’t allow smoking in her room
D¹ng 3: V + TO INFINITIVE/ GERUND    (một số động từ theo sau bởi to infinitive and gerund)
Nhóm 1: V + to Infinitive / Gerund ( không khác nghĩa )
- begin                   bắt đầu       - prefer                  thích .. hơn             - can’t stand
- start                     bắt đầu       - hate                     ghét                        - can’t bear
- continue              tiếp tục       - love                    yêu thích                 - intend
- like                      thích          - bother                 làm phiền
Các động từ trên có thể được theo sau bởi to Infinitive hoặc Gerund mà ý nghĩa hÇu nh­ không đổi.
Ví dụ:
          - He began to laugh
          = He began laughing
  Chú ý :
a) Không nên dùng: It’s beginning raining
Nên nói: It is begining to rain
b) Động từ nguyên mẫu thường mang ý nghĩa của một mục đích, một dự tính trong tương lai, trong khi danh động từ mang ý nghĩa một kinh nghiệm sẵn có. Cách sử dụng chúng đôi khi rất tinh tế như sau:
Ví dụ
 - I like to meet the public
  (Tôi thích gặp công chúng – Tôi thấy nên gặp, cần gặp → dự định)
- I like meeting the public
  (Tôi thích gặp công chúng. Tôi thấy vui khi gặp và tôi luôn làm thế).
               Nhóm 2: V + infinitive / Gerund ( khác nghĩa)
                  remember,       forget,         regret,        try,         stop,        need ,      go on
  1. NEED
      Need to do = it is necessary to do :cÇn ph¶i lµm ( ®éng tõ nguyªn mÉu mang nghÜa chñ ®éng)
      Need doing = need to be done : cÇn ph¶i ®­îc lµm ( ®éng tõ nguyªn mÉu mang nghÜa bÞ ®éng)

v  Tom needs to work harder. (It is necessary for Tom to work harder.)
v  The grass in front of the house needs cutting. (The grass in front of the house needs to be cut.)

b.      STOP
Stop to do = stop in order to do : dõng l¹i ®Ó lµm viÖc g× kh¸c
Stop doing = not to do something any longer : dõng lµm viÖc g× ®ã (®ang lµm)

v  They stopped to look at the pictures.
v  They stopped smoking because it is bad for their health.

c. REGRET/ REMEMBER/ FORGET:
       Remember/forget/regret + to V: nhớ/quên/tiếc sẽ phải làm gì (ở hiện tại và tương lai)

* Remember to send this letter (hãy nhớ gửi bức thư này). Don’t forget to buy flowers (đừng quên mua hoa đấy)
* I regret to inform you that the train was canceled (tôi rất tiếc phải báo tin cho anh rằng chuyến tầu đã bị hủy bỏ)
 


        Remember/forget/regret + V-ing: nhớ/quên/tiếc đã làm gì (ở quá khứ).

I paid her $2. I still remember that. I still remember paying her $2 (tôi nhớ đã trả cô ấy 2 đô la).
She will never forget meeting the Queen (cô ấy không bao giờ quên lần gặp nữ hoàng)
He regrets leaving school early. It is the biggest mistake in his life.

d. TRY

                 Try to do : cè g¾ng lµm
                 Try doing : thö lµm
v  She tries to pass the entrance exam to the college of pharmacy.
v  I’ve got a terrible headache. I try taking some aspirins but they didn’t help.

e.         GO ON:
                  Go on doing s.th. : tiÕp tôc lµm cïng mét viÖc g× ®ã.
                  Go on to do s.th. : lµm hay nãi viÖc g× kh¸c

v  The Minister went on talking for two hours.
v  We must change our ways. We can’t go on living like this.
v  After discussing the economy, the Minister went on to talk about foreign policy.
      f. MEAN
Mean + to V = intend to V: dự định làm gì đó
Mean + V-ing = involve: bao gồm, bao hàm, có nghĩa là
     B. To infinitive sau một số tính từ:
v  Trong cấu trúc sau:  IT + BE + ADJECTIVE + TO INFINITIVE
Ví dụ:
- It’s difficult to find their house           Thật khó tìm ra nhà của họ
- It’s dangerous to drive fast                 Lái xe nhanh thì nguy hiểm.
 - It’s important to learn English          Học tiếng Anh thì rất quan trọng
     Có hai dạng tương đương như sau:
         =    To infinitive + be + Adjective
               Gerund
Ví dụ:
- It’s exciting to play football              Chơi bóng đá thật thú vị.
= to play football is exciting
= playing football is exciting
v  To infinitive sau 1 số tính từ:
Able, unable, happy, delighted (vui vẻ), easy, lovely, glad, sorry, eager (háo hức), amazed (ngạc nhiên), pleased (hài lòng), disappointed, surprised, willing (sẵn lòng), certain (chắc chắn)
v  Trong cấu trúc:
   * S + be/ get/ look/ seem/ become...+ too + Adj +(for O) + to infi.
       S + V (thường)                              + too + Adv +(for O) + to infi.
Ex: The water in this glass is too hot to drink.
             This coffee is too hot for me to drink.
             He runs too slowly to catch the bus.
   *S + be + Adj + enough (for O) + to infi.
    S + V (thường) + Adv + enough (for O) + to infi.
Ex: He is old enough to get married.
              He’s intelligent enough to get good marks.
              They speak slowly enough to understand.
   * so + adjective + as + infinitive
        Ex: He was so foolish as to leave his car unlocked.
   *It + cost/ take + O + to infinitive…
       Ex: It would cost millions/ take years to rebuild the castle.
   C. Sau một số từ để hỏi:
     Verb + how/what/when/where/ which/why + infinitive
    Những động từ sử dụng công thức này là ask, decide, discover, find out, forget, know, learn, remember, see, show + object, think, understand, want to know, wonder.
      Ex    : He discovered how to open the safe.
                  I found out where to buy fruit cheaply.
                 She couldn’t think what to say
                 I showed her which button to press.
                She wondered whether to write or phone.
    D. Chỉ mục đích:
         Ex:  He tried to study hard in order to / so as to/ to pass every exam
    E. Noun + to infinitive ( replace a relative clause)
    Ex:   1. I have many things which I must do/ to do
            2. She is always the last to go/ who goes
F. S + V + Đại từ bất định + To V
(anywhere, anybody, anything, somebody, something, somewhere, nobody, nothing, nowhere, everything, everybody, everywhere)
Ex: Is there anywhere to go?
      He has got nothing to eat
   G. Sau một số cụm từ sau:
be about :định, sẽ
be able : có thể
do one’s best : cố gắng
make an/ every effort: nỗ lực
make up one’s mind: quyết định
can’t afford
  Ex: He is just about to leave
         We can’t afford to live in the centre
   H. Thay cho một mệnh đề quan hệ:
- Động từ nguyên thể có thể được sử dụng sau the first, the second..., the last, the only và thỉnh thoảng sau so sánh hơn nhất
  Ex: He loves parties; he is always the first who comes and the last who leaves.
 = He loves parties; he is always the first to come and the last to leave

   He is the second one to be killed in this way.
Có thể bạn quan tâm

Tải app VNPAY nhận ngay 50.000 vào ví => Bấm vào đây

-->Kiếm tiền trên điện thoại->bấm vào đây

--> Đào coin Renec miễn phí, Bấm vào đây để kiếm tiền


0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
Kiếm tiền Online - Đào coin miễn phí - Claim Airdrops Coin - Pre Sale, Pre Sale to earn ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top