Hướng dẫn mua bán BITCOIN chi tiết => Bấm vào đây

Tải app VNPAY nhận ngay 50.000 vào ví => Bấm vào đây

Ôn thi Tiếng Anh: CHUYÊN ĐỀ 3  DANH ĐỘNG TỪ VÀ ĐỘNG TỪ NGUYÊN THỂ ( GERUND AND INFINITIVE)

* PHẦN I: LÝ THUYẾT

I. GERUND :
   1.   Chức năng:
  Là chủ ngữ của câu: Dancing bored him
  Bổ ngữ của động từ: Her hobby is painting
  Là bổ ngữ: Seeing is believing
  Sau giới từ: He is interested in watching films on Tv.
  Sau một vài động từ: avoid, mind, enjoy.........
2. Một số cách dùng đặc biệt:
      a. Verb + V-ing: Danh động từ theo sau một số động từ:
Admit: thú nhận
Anticipate: trông mong, mong đợi
Avoid: tránh
Appreciate: tán thành
Consider: xem xét
Delay: hoãn lại
Defer: trì hoãn
Deny: từ chối
Detest: ghét
Dislike: không thích
Dread: sợ
Enjoy: thích thú                  Escape:  trốn thoát
Excuse: thứ lỗi
Fancy: đam mê
Finish
Forgive: tha thứ
Like: thích
Love: yêu thích
Imagine: tưởng tượng                    
Involve: dính líu, liên quan
Keep: giữ, tiếp
Mind: phiền
Miss: lỡ, nhớ
Mention: đề cập
Pardon: tha thứ, tha lỗi
Prefer
Prevent: ngăn ngừa
Postpone: hoãn lại
Practice: thực hành
Prevent
Propose (= suggest)
Quit: từ bỏ
Recollect: nhớ lại
Resent: căm thù
Recall: gợi nhớ/ recollect
Resume: cho rằng
Resist : kháng cự, ngăn cản
Risk : mạo hiểm
Remember/ forget
Suggest: gợi ý
Stop/ begin/ start
Understand: hiểu
Discuss: thảo luận
Hate: ghét


       Ex: He admitted taking the money.
              Avoid over-eating
              He detests writing letters.
             He didn’t want to risk getting wet.
             I can’t understand his/ him leaving his wife.
Chú ý: excuse, forgive, pardon, prevent không trực tiếp theo sau bởi danh động từ mà theo sau bởi:
          Possessive adjective/ pronoun + danh động từ hoặc pronoun + preposition + danh động từ
          Appreciate thường theo sau bởi tính từ sở hữu hoặc danh động từ ở dạng bị động
Ex: Forgive my/ me ringing you up so early.
       Forgive me for ringing you up so early.
      You can’t prevent his/ him spending his own money.
     You can’t prevent him from spending his own money.
    I appreciate your giving me o much of your time./ I appreciate being given this opportunity.
      b. common phrasal verbs + V-ing: (sau một số cụm động từ)
            carry on,      end up,        give up,        go round,    keep on,        put off,    set about…
      c. Expression + V-ing: Một số thành ngữ theo sau bởi V-ing
        - have fun/ a good time + V-ing : vui vẻ …
        - have trouble/ difficulty + V-ing:     
        - have a hard time/ difficult time + V-ing
        - spend + time/ money + V-ing (present participle)
                  He spends 3 hours studying English every day.
        - waste + time/money + V-ing :
        - sit + Danh từ nơi chốn + V-ing : she sat at her desk writing a letter
        - stand + danh từ nơi chốn + V-ing
        - lie + danh từ nơi chốn + Ving
        - can’t help = can’t bear = can’t stand = can’t resist (không thể chịu được)
         I can’t bear hearing his lies      
         I can’t stand seeing him here           
        - it is no good / it is no use (vô ích / không có ích) :             It’s no use phoning him at this time
        - there’s no point in …
       - What’s the point of…
       - to be busy           bận rộn
            My mother is busy cooking in the kitchen.
        - to be  worth                  đáng 
            This book is worth reading
        - be use to = get used to = be accustomed to  : quen với
        - S + prefer  + V-ingto  + V-ing: thích làm gì hơn làm gì
        = S + would rather Vinf than Vinf
     d.  go + gerund để chỉ một hoạt động đặc biệt nào đó: (Present participle)
- go fishing                      đi câu cá                           go hunting            go bowling        go jogging
- go shopping                  đi mua sắm                       go camping         go sightseeing   go sailing
- go swimming                đi bơi                                go dancing       go running      ….
- go hiking                       đi bộ dã ngoại                 go birdwatching           go boating        go canoening
- go mountain climbing


* Cụm giới từ theo sau bới V-ing:
be excited/ worried  about  V-ing
complain                                                               keep (someone)
dream                     about/ of + V-ing                   prevent (someone)       from  V-ing
talk                                                                         stop (someone)
think
    
     apologize                                                                  believe
     blame (someone)                                                    be interested        in    V-ing
     forgive (someone)                 for V-ing                  succeed
     be responsible         
     thank (someone)
      
     be tired           of  V-ing                                            in addition 
     be waste                                                                    look forward       to   V-ing

* Preposition +gerund (giới từ +gerund):
Be interested in (thích thú)                  think about (nghĩ về)                             apologize for (xin lỗi về)
Insist on (khăng khăng về)                  talk about (nói về)                               instead of (thay vì)

Be accustomed to                                                                    look forward to ( mong đợi )  
be / get used to          quen /thích nghi với                               be familiar with

             
Có thể bạn quan tâm

Tải app VNPAY nhận ngay 50.000 vào ví => Bấm vào đây

-->Kiếm tiền trên điện thoại->bấm vào đây

--> Đào coin Renec miễn phí, Bấm vào đây để kiếm tiền


0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
Kiếm tiền Online - Đào coin miễn phí - Claim Airdrops Coin - Pre Sale, Pre Sale to earn ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top