Hướng dẫn mua bán BITCOIN chi tiết => Bấm vào đây

Tải app VNPAY nhận ngay 50.000 vào ví => Bấm vào đây

 Hoocmon thực vật là các chất hữu cơ do cơ thể thực vật tiết ra có tác dụng điều tiết hoạt động sống của cây

I. Khái niệm:
+ Là chất hữu cơ do cây tiết ra.
+ Điều tiết hoạt động của cây.
+ 2 nhóm
-  Nhóm kích thích (AIA, GA, Xitôkinin)
-  Nhóm ức chế (AAB, êtilen)
+ Đặc điểm chung :
-  chuyên hoá thấp.
-  N/độ thấp gây biến đổi mạnh
-  V/chuyển theo mạch gỗ, libe

II. Hoocmôn kích thích ST
+ Gồm có : AIA, GA, XITOKININ
+ Tác dụng kích thích ST ở TV
    ( Một số HM nhân tạo cũng có tác dụng tương tự)
CÁC HOOC MÔN KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG
HM
Nơi hình thành
Vai trò (làm tăng)
AIA
(Au xin)
- Đỉnh thân,
- lá đang ST,
- tầng p/sinh bên,-  nhị hoa
- K/thích ST, kéo dài TB
- Hoạt động cảm ứng ở TV
  (h/động, nẩy chồi, ra rễ phụ, ưu thế đỉnh...)
GA
(Gibê relin)


- Lá, rễ (120 loại)
- nguyên phân, kéo dài TB
- Nây mầm củ, hạt chồi...
- Phân giải tinh bột,
- Tạo quả không hạt.
Xi tô ki nin

- Tự nhiên.
- nhân tạo
- Phân chia TB
- Làm chậm q/trình già TB
- Ph/ hoá chồi bên
   trong nuôi cấy mô Callus.
III. Nhóm  Hoocmôn ức chế ST:
CÁC HOOC MÔN ỨC CHẾ SINH TRƯỞNG
HM
Nguồn gốc
Tác dụng


1. Êtilen- Sinh ra ở các loại mô trong cơ thể TV- ức chế ST chiều dài
- Tăng chiều ngang
- khởi động tạo rễ, lông hút
- Gây cảm ứng ra hoa, lá
- Ra quả trái vụ
- Thúc quả chín sớm
2. Axit
Abxixic
(AAB)
- Chỉ có ở mô TV có mạch, có hoa. (lục lạp, chóp rễ,)
- Tích luỹ nhiều khi cây mất nước
- Kích thích rụng lá
- Ngủ của hạt, chồi cây
- Tương quan AAB/GA: điều tiết hoạt động ngủ, hoạt động của hạt, chồi

IV.  TƯƠNG QUAN HOOCMON THỰC VẬT
Tương quan giữa hoocmon kích thích và hoocmon ức chế
-       Tương quan nồng độ AAB/GA điều tiết trạng thái ngủ và hoạt động của hạt.
Tương quan giữa các hoocmon kích thích với nhau
-       Tương quan giữa Auxin/Xitokinin điều tiết sự phát triển của mô trong nuôi cấy mô thực vật

Câu.1    Hoocmon thực vật là gì? Hoocmon thực vật có những đặc điểm gì?
TRẢ LỜI:
-        Hoocmon thực vật là các chất hữu cơ do cơ thể thực vật tiết ra có tác dụng điều tiết hoạt động sống của cây
Đặc điểm của hoocmon thực vật:
-        Được tạo ra ở một nơi nhưng gây ra phản ứng ở một nơi khác trong cây. Trong cây hoocmon được vận chuyển theo mạch gỗ và mạch rây
-        Chỉ với nồng độ rất thấp có thể gây ra những biến đổi mạnh trong cơ thể
-        Tính chuyên hóa thấp hơn nhiều so với hoocmon ở động vật bậc cao
Câu.2    Nêu một số biện pháp sản xuất nông nghiệp có ứng dụng các hoocmôn thực vật.
TRẢ LỜI:
-        Auxin: kích thích ra rễ và kích thích thụ tinh, kết hạt (cà chua)
-        Gibêrelin: phá ngủ cho hạt, củ (khoai tây), tạo quả không hạt (nho)
-        Xitôkinin: nuôi cấy tế bào và mô thực vật, kích thích chồi nách sinh trưởng.
-        Êtilen: thúc qua xanh nhanh chín và sản xuất dứa trái vụ
-        Axit abxixic: Ức chế hạt nảy mầm và kích thích sự rụng lá.
Câu.3    Có mấy nhóm hoocmôn thực vật. Nêu tên các hoocmôn của mỗi nhóm và ví dụ về tác dụng của chúng.
TRẢ LỜI:
Có 2 nhóm gồm nhóm các chất kích thích (auxin, gibêrelin, xitôkinin) và nhóm các chất kìm hãm sinh trưởng (êtilen, axit abxixic).
Câu.4    Cho biết tác động của các hocmôn trong nhóm hocmôn kích thích?
TRẢ LỜI:
Auxin (Axit Indol Axetic – AIA)
+       Ở mức tế bào: AIA kích thích sinh trưởng, nguyên phân của tế bào
+       Ở mức cơ thể: AIA tham gia vào các hoạt động như: ứng động, hướng động, nẩy mầm, nẩy chồi, ra rễ phụ, thể hiện tính ưu thể đỉnh
Giberelin – GA
+       Ở mức tế bào: GA kích thích tăng số lần nguyên phân và tăng sinh trưởng của tế bào
+       Ở mức cơ thể: GA kích thích sự nẩy mầm của hạt, chồi, củ, kích thích sinh trưởng chiều cao, tạo quả không hạt, tăng tốc độ phân giải tinh bột
Xitokinin
+       Ở mức tế bào: kích thích phân chia tế bào, làm chậm quá trình già của tế bào
+       Ở mức cơ thể: hoạt hóa sự phát sinh chồi thân trong nuôi cấy mô khi có mặt của auxin
Câu.5    Điều cần tránh trong việc sử dụng hoocmon thực vật là gì? Vì sao?
TRẢ LỜI:
-        Không nên dùng các chất điều hoà sinh trưởng nhân tạo vào các sản phẩm trực tiếp làm thức ăn vì các chất nhân tạo không có các enzim phân giải, chúng sẽ được tích lũy lại trong nông phẩm nên gây độc hại cho người và gia súc.
Câu.6    Cho biết tác động của các hocmôn trong nhóm hocmôn ức chế?
TRẢ LỜI:
Êtilen
-       Nguồn gốc: được sinh ra từ hầu hết các phần khác nhau của hầu hết các thực vật. Êtilen cũng sinh ra nhiều trong thời gian rụng lá, khi hoa già, khi mô bị tổn thương, bị tác động của cá điều kiện bất lợi, quả đang chín…
-       Tác động: Êtilen thúc quả nhanh chín, rụng lá.
Axit abxixic – AAB
-       Nguồn gốc: AAB sinh ra trong lục lạp của lá, chóp rễ và tích lũy ở các cơ quan đang hóa già.
-       Tác động: liên quan đến sự chín, ngủ của hạt, đóng mở khí khổng
Có thể bạn quan tâm

Tải app VNPAY nhận ngay 50.000 vào ví => Bấm vào đây

-->Kiếm tiền trên điện thoại->bấm vào đây

--> Đào coin Renec miễn phí, Bấm vào đây để kiếm tiền


0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
Kiếm tiền Online - Đào coin miễn phí - Claim Airdrops Coin - Pre Sale, Pre Sale to earn ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top