Hướng dẫn mua bán BITCOIN chi tiết => Bấm vào đây

Tải app VNPAY nhận ngay 50.000 vào ví => Bấm vào đây

 Trong tế bào sinh (2n) của cơ thể gen tồn tại thành từng cặp tương đồng, còn trong giao tử (n) chỉ còn mang 1 gen trong cặp.
          + Đối với cặp gen đồng hợp AA (hoặc aa): cho 1 loại giao tử chứa alen A (hoặc 1 loại giao tử chứa alen a)

          + Đối với cặp gen dị hợp Aa: cho 2 loại giao tử với tỉ lệ bằng nhau gồm giao tử chứa alen A và giao tử chứa alen a.
          + Suy luận tương tự đối với nhiều cặp cặp gen dị hợp nằm trên các cặp NST khác nhau, thành phần kiểu gen của các loại giao tử được ghi theo sơ đồ phân nhánh (sơ đồ Auerbac) hoặc bằng cách nhân đại số.
            + Trường hợp các gen nằm trên cùng một nhiễm sắc thể, dựa vào liên kết của gen (liên kết hoàn toàn hay hoán vị) để xác định thành phần gen trong giao tử.
Liên kết hoàn toàn
- Gọi n là số cặp NST tương đồng (=> số nhóm liên kết gen = n), đều chứa ít nhất một cặp gen dị hợp, công thức tổng quát: số kiểu giao tử = 2n
- Gọi a (a ≤ n) là số cặp NST tương đồng đều chứa các cặp gen đồng hợp, các cặp NST tương đồng còn lại (n - a) đều chứa ít nhất một cặp gen dị hợp => công thức tổng quát: số kiểu giao tử = 2n-a
Liên kết không hoàn toàn (Hoán vị gen)
- Tần số hoán vị gen (TSHVG) là tỉ lệ phần trăm các loại giao tử hoán vị, tính trên tổng số giao tử được sinh ra:
- Tần số hoán vị gen  50 %
- Gọi x là tần số HVG , trong trường hợp xét cả 2 cặp alen
+ Tỉ lệ giao tử hoán vị = x/2
+ Tỉ lệ giao tử không hoán vị = (1 – x)/2
- Trường hợp có nhiều cặp NST tương đồng mang gen, ta lập bảng để xác định tỉ lệ các loại giao tử.
1. Khi dữ kiện bài tập yêu cầu xác định  thành phần gen trong giao tử của 1 tế bào
2. Khi dữ kiện bài tập yêu cầu xác định  thành phần gen trong giao tử của 1 cơ thể hoặc loại tế bào

Phương pháp xác định bằng nhân đại số:
Cách làm
1. Trường hợp các gen nằm trên các cặp NST khác nhau
- Tách thành phần gen trong giao tử của mỗi cặp gen (Tương ứng với việc chia đôi đũa (cặp gen) ra làm 2 chiếc, mỗi giao tử chứa 1 chiếc đũa (1 alen, 1 gen)
- Lấy tích thành phần gen của từng cặp gen.
Ví dụ 1: Xác định thành phần gen của giao tử mà tế bào sinh giao tử có kiểu gen là AaBbdd.
- Cặp Aa cho 2 loại giao tử: A và a
- Cặp Bb cho 2 loại giao tử: Bb
- Cặp dd cho 1 loại giao tử: d
- Thành phần gen trong giao tử: (A:a).(B:b).d = (AB:Ab:aB:ab).d=ABd, Abd, aBd,abd.
Ví dụ 2: Xác định thành phần gen của giao tử mà tế bào sinh giao tử có kiểu gen là AaBbDd.
- Cặp Aa cho 2 loại giao tử: A và a
- Cặp Bb cho 2 loại giao tử: B và b
- Cặp Dd cho 2 loại giao tử: D và d
- Thành phần gen trong giao tử: (A:a).(B:b).(D:d) = (AB:Ab:aB:ab).(D:d) = ABD, ABd, AbD, AbD, aBd, aBd, abD, abd.

2. Trường hợp hai gen nằm trên cùng cặp NST
Nếu liên kết gen (liên kết hoàn toàn), dị hợp: cho 2 loại giao tử. 
Vì dụ:  AB/ab: thành phần gen của các giao tử: ABab.
            Ab/aB: thành phần gen của các giao tử: AbaB
B. Bài tập minh họa: Biết trong quá trình giảm phân, các gen liên kết hoàn toàn với nhau. Xác định tỉ lệ giao tử của các cá thể có kiểu gen như sau:
1. (AB / ab)                 4.   (Aa, BD / bd)                      7.  (Ab / Ab , de / dE)
2. (Ab / aB)                 5.   (Ab / aB , De / dE)              8.  (aa, BD / bd , Eg / eg)
3. (AbD / aBd)             6.  (Aa, Bd / bD , EG / eg)         9.  (aB / aBDe / De)
C. Hướng dẫn giải:
1. Kiểu gen      (AB / ab) :   2 kiểu giao tử  AB = ab = 1/2
2. Kiểu gen      (Ab / aB) :   2 kiểu giao tử    Ab  =  a B  = 1/2
3. Kiểu gen (AbD / aBd) :  2 kiểu giao tử    AbD  =  aBd  = 1/2
4. Kiểu gen  (Aa, BD / bd) : 4 kiểu giao tử ABD  = a BD  = Abd = abd = 1/4
5. Kiểu gen  (AB / aB , De / dE): 4 kiểu giao tử AB De   = AB d E = aB De  =  aB dE = 1/4
6. Kiểu gen  (Aa, Bd / bD , EG / eg) => 23 = 8 kiểu giao tử bằng nhau theo sơ đồ :
                (A + a) (Bd + bD) (EG + egà  (A  Bd EG)  +  (A Bd  eg) + (A bD  EG) + …
7. Kiểu gen   (Ab / Ab , dE / dE)  : 2 kiểu giao tử  Ab d E  = Ab de = 1/2
8. Kiểu gen    (aa, BD / bd , Eg / Eg) => 4 kiểu giao tử  a Bd Eg = a bd eg = a Bb eg = a bd Eg = 1/4
9 . Kiểu gen   (aB / aB , De / De)  : 1 kiểu giao tử aB De
Nếu hoán vị gen (liên kết không hoàn toàn), dị hợp hai cặp gen: cho 4 loại giao tử
Ví dụ:  AB/ab: thành phần gen của các giao tử: ABab, aBAb. (Tỉ lệ phụ thuộc vào tần số hoán vị)
            Ab/aB: thành phần gen của các giao tử: ABab, aBAb(Tỉ lệ phụ thuộc vào tần số hoán vị)
Bài tập minh họa: Cho biết quá trình giảm phân xảy ra hoán vị giữa A,a với tần số 40 %; giữa D,d với tần số 20 %. Hãy xác định tỉ lệ giao tử của các cá thể có kiểu gen sau:
                    1.    (AB / ab)                               2. (Ab / aB)                        3. (ABe / abE)
                    4.    (Aa, BD / bd)                         5. (AB / ab , De / de)          6. (Ab / aB , De / de)  
C. Hướng dẫn giải:
1.  Kiểu gen    (AB / ab) : 4 kiểu giao tử, tỉ lệ:      Ab = aB  = 40 % : 2 = 20 %
2. Kiểu gen    (Ab / aB) : 4 kiểu giao tử, tỉ lệ :      AB  = ab = 40% : 2 = 20 %
Ab  = aB = (1 – 40%)/2 = 30%
3. Kiểu gen      (ABe / abE) : 4 kiểu giao tử, tỉ lệ; AbE = aBe = 40% : 2 = 20%
                                                                                    ABe = abE =  (1 – 40%)/2 = 30%
4. Kiểu gen  (Aa, BD / bd): 8 kiểu giao tử, theo tỉ lệ:
(½ A + ½ a) (40% BD + 10 % Bd + 10 % Bd + 40% bd)
5. Kiểu gen  (AB / abDe / de):  8 kiểu giao tử, theo tỉ lệ:
De + ½ de) (30% AB + 20% Ab + 20 % aB + 30% ab)
6. Kiểu gen  (Ab / aB , DE / de): 8 kiểu giao tử, theo tỉ lệ:
(40% DE + 10% De + 10% d E + 10% de) (20% AB + 30% Ab + 30 % aB + 20% ab)

3. Trường hợp có 2 cặp gen liên kết và các gen khác nằm trên các cặp NST khác nhau
- Viết thành phần gen của các giao tử phân li độc lập (mục 1)
- Viết thành phần gen của các giao tử liên kết (mục 2)
- Lấy tích của các trường hợp liên kết và phân li.
Ví dụ: 
Thành phần gen trong giao tử của tế bào có kiểu gen AB/ab dd (liên kết hoàn toàn): (ABab)d là ABd, abd

Thành phần gen trong giao tử của tế bào có kiểu gen 

AB/abdd (hoán vị) là:  ABd, abd, aBd, Abd. (Tỉ lệ phụ thuộc vào tần số hoán vị)

Phương pháp xác định bằng vẽ sơ đồ phân nhánh (sơ đồ Auerbac)

Ví dụ 1: Viết thành phần gen của kiểu gen AaBb
                                                            AaBb
                                        A                                        a
                                B                b                       B             b
                Thành phần gen: AB; Ab; aB; ab
Ví dụ 2: Viết thành phần gen của kiểu gen AaBbDd
                                                                                         
AaBbDd
 
                                                              
                                                          A                                                                             a
                                            B                            b                                           B                                 b
                                    D            d           D                d                    D                     d            D                    d

                Thành phần gen: ABD; ABd; AbD; Abd; a
BD; aBd; abD; abd;

Trắc nghiệm trực tuyến

Nội dung thuộc chương trình Sinh học THPT (Sinh học 12 ban cơ bản)
Thông tin đăng tải lại từ trang này vui lòng ghi rõ nguồn: "https://sites.google.com/site/sinhhoc101112"
Có thể bạn quan tâm

Tải app VNPAY nhận ngay 50.000 vào ví => Bấm vào đây

-->Kiếm tiền trên điện thoại->bấm vào đây

--> Đào coin Renec miễn phí, Bấm vào đây để kiếm tiền


0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
Kiếm tiền Online - Đào coin miễn phí - Claim Airdrops Coin - Pre Sale, Pre Sale to earn ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top