Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 nhiều năm liền>--> Bấm xem Các chuyên đề ôn thi vào 10 có đáp án -> Bấm vào đây ...Hướng dẫn mua bán BITCOIN==> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua bán BITCOIN chi tiết => Bấm vào đây

Kiếm tiền - Đăng ký sàn Binance mua bán Bitcoin, Bấm vào đây

Bài tập sinh học - Các quy luật di truyền: Không viết sơ đồ lai, xác định tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình của con laiTrường hợp Phân li độc lập

Bước 1: Tách từng tính trạng để tìm kết quả riêng 
Bước 2:  Lấy  tích kết quả mỗi tính trạng (Sử dụng phép lai nhân xác xuất hay sơ đồ nhân đa thức (nhân đại số) hoặc sơ đồ phân nhánh)Bài tập minh họa: Cho A- quả tròn, a- quả dài, B -quả đỏ, b - quả xanh, D- quả ngọt, d - quả chua. Biết các cặp gen PLĐL
1. Không  viết sơ đồ lai, tính số kiểu gen, tỉ lệ kiểu gen, số kiểu hình đời F1 của các phép lai sau:
            a. P1: AaBbDd   x  aabbdd
            b. P2: AaBbDd    x  AaBbdd
2. Xép phép lai P3:      AaBbdd    x  aaBbDd
            a. Không  viết sơ đồ lai, xác định tỉ lệ xuất hiện ở đời F1 từng kiểu gen sau: AaBbDd ; AabbDD; aaBBDd
            b. Không  viết sơ đồ lai, xác định tỉ lệ xuất hiện ở đời F1 từng từng loại kiểu hình sau: ( A-B-C); (aabbD-); (A-bbD-)

C. Hướng dẫn giải:
1. Quy ước gen :   A- quả tròn, a- quả dài; B - quả đỏ, b - quả xanh; D - quả ngọt, d - quả chua.                                
  a. P1: AaBbDd   x  aabbdd
             - Xét di truyền hình dạng quả:
                       P:  Aa   x aa ->  F1 có 2 kiểu gen, tỉ lệ 1 Aa  : 1 aa
                                                          2 kiểu hình, tỉ lệ 1 quả tròn : 1 quả dài
             - Xét di truyền màu sắc quả:
                       P:  Bb   x bb ->  F1 có 2 kiểu gen, tỉ lệ 1 Bb  : 1 bb
                                                          2 kiểu hình, tỉ lệ 1 quả đỏ : 1 quả xanh
           -  Xét di truyền vị quả:
                       P: Dd   x dd ->  F1 có 2 kiểu gen, tỉ lệ 1 Dd  : 1dd
                                                          2 kiểu hình, tỉ lệ 1 quả ngọt  : 1 quả chua
          - Xét di truyền cả 3 cặp tính trạng :
                       Số kiểu gen xuất hiện F1 : 2 x 2 x 3 = 12 kiểu
                       Tỉ lệ kiểu gen : (1Aa: aa).(1Bb : 1bb).(1Dd : 1dd)
                       Số kiểu hình của F1 là 2 x 2 x 2 = 8 kiểu
Tỉ lệ kiểu hình (1tròn : 1dài) (1đỏ : 1xanh) (3ngọt : 1chua)
   b. P2: AaBbDd    x  AaBbdd
- Xét di truyền hình dạng quả:
                       P:  Aa   x Aa ->  F1 có 3 kiểu gen, tỉ lệ 1AA : 2Aa  : 1aa
                                                         2 kiểu hình, tỉ lệ 3 quả tròn : 1 quả dài
             - Xét di truyền màu sắc quả:
                       P:  Bb   x Bb ->  F1 có 3 kiểu gen, tỉ lệ 1BB: 2Bb  : 1bb
                                                          2 kiểu hình, tỉ lệ 3 quả đỏ : 1 quả xanh
            -  Xét di truyền vị quả:
                       P: Dd   x dd ->  F1 có  2 kiểu gen, tỉ lệ 1Dd  : 1dd
                                                        2 kiểu hình, tỉ lệ 1 quả ngọt  : 1 quả chua
          - Xét di truyền cả 3 cặp tính trạng :
                       Số kiểu gen xuất hiện F1 : 3 x  3 x 2 = 18 kiểu
                        Tỉ lệ kiểu gen : (1AA : 2Aa : 1aa) (1BB : 2Bb :1bb) (1Dd : 1dd) =
            Số kiểu hình của F1 là 2 x 2 x 2 = 8 kiểu
            Tỉ lệ kiểu hình (3 tròn : 1dài) (3đỏ : 1xanh) (1ngọt : 1chua)
2. Xét phép lai P3:      AaBbdd    x  aaBbDd
 - Xét di truyền hình dạng quả:
                       P:  Aa   x aa ->  F1:  Có 3 kiểu gen, tỉ lệ 1/2 Aa : 1/2aa 
                                                              Có 2 kiểu hình, tỉ lệ 1/2 tròn : 1/2 dài
             - Xét di truyền màu sắc quả:
                       P:  Bb   x Bb ->  F1:  có 3 kiểu gen, tỉ lệ 1/4BB: 2/4 Bb  : 1/4 bb
                                                             có 2 kiểu hình, tỉ lệ:   3/4 đỏ : 1/4 xanh
              -  Xét di truyền vị quả:
                       P: Dd   x dd ->  F1:    có  2 kiểu gen, tỉ lệ 1/2 Dd  : 1/2dd
                                                             Có 2 kiểu hình, tỉ lệ 1/2 ngọt  : 1/2 chua
             + Xét di truyền cả 3 cặp tính trạng :
a. tỉ lệ xuất hiện từng kiểu gen trong phép lai trên.
->      Aabbdd  = ½ . 1/4/.1/2 = 1/16
->      AaBbDd = ½. 2/4.1/2  =  4/16=1/8
->      AabbDD = ½ .1/4 .0 = 0
->      aaBBDd  =1/2. ¼.1/2=1/16
b. tỉ lệ xuất hiện từng kiểu hình  trong phép lai trên.
->      ( A-B-C) =   ½ .3/4 .1/2 = 3/16
->      (aabbD-) =   ½ .1/4.1/2  =  1/16
->      (A-bbD-) =  ½ . ¼ .1/2   = 1/16Đào coin Renec miễn phí, Bấm vào đây để kiếm tiền

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
Điểm chuẩn lớp 10 - Thống kê điểm chuẩn lớp 10 ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top