Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 nhiều năm liền>--> Bấm xem Máy trợ giảng giá rẻ -> Bấm vào đây ...Lịch tết đẹp ==> Bấm vào đây ...

Thực tập sinh - Du học - Xuất khẩu lao động Nhật Bản bấm vào đây
Bài tập sinh học - Các quy luật di truyền: Không viết sơ đồ lai, xác định tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình của con laiTrường hợp Phân li độc lập

Bước 1: Tách từng tính trạng để tìm kết quả riêng 
Bước 2:  Lấy  tích kết quả mỗi tính trạng (Sử dụng phép lai nhân xác xuất hay sơ đồ nhân đa thức (nhân đại số) hoặc sơ đồ phân nhánh)Bài tập minh họa: Cho A- quả tròn, a- quả dài, B -quả đỏ, b - quả xanh, D- quả ngọt, d - quả chua. Biết các cặp gen PLĐL
1. Không  viết sơ đồ lai, tính số kiểu gen, tỉ lệ kiểu gen, số kiểu hình đời F1 của các phép lai sau:
            a. P1: AaBbDd   x  aabbdd
            b. P2: AaBbDd    x  AaBbdd
2. Xép phép lai P3:      AaBbdd    x  aaBbDd
            a. Không  viết sơ đồ lai, xác định tỉ lệ xuất hiện ở đời F1 từng kiểu gen sau: AaBbDd ; AabbDD; aaBBDd
            b. Không  viết sơ đồ lai, xác định tỉ lệ xuất hiện ở đời F1 từng từng loại kiểu hình sau: ( A-B-C); (aabbD-); (A-bbD-)

C. Hướng dẫn giải:
1. Quy ước gen :   A- quả tròn, a- quả dài; B - quả đỏ, b - quả xanh; D - quả ngọt, d - quả chua.                                
  a. P1: AaBbDd   x  aabbdd
             - Xét di truyền hình dạng quả:
                       P:  Aa   x aa ->  F1 có 2 kiểu gen, tỉ lệ 1 Aa  : 1 aa
                                                          2 kiểu hình, tỉ lệ 1 quả tròn : 1 quả dài
             - Xét di truyền màu sắc quả:
                       P:  Bb   x bb ->  F1 có 2 kiểu gen, tỉ lệ 1 Bb  : 1 bb
                                                          2 kiểu hình, tỉ lệ 1 quả đỏ : 1 quả xanh
           -  Xét di truyền vị quả:
                       P: Dd   x dd ->  F1 có 2 kiểu gen, tỉ lệ 1 Dd  : 1dd
                                                          2 kiểu hình, tỉ lệ 1 quả ngọt  : 1 quả chua
          - Xét di truyền cả 3 cặp tính trạng :
                       Số kiểu gen xuất hiện F1 : 2 x 2 x 3 = 12 kiểu
                       Tỉ lệ kiểu gen : (1Aa: aa).(1Bb : 1bb).(1Dd : 1dd)
                       Số kiểu hình của F1 là 2 x 2 x 2 = 8 kiểu
Tỉ lệ kiểu hình (1tròn : 1dài) (1đỏ : 1xanh) (3ngọt : 1chua)
   b. P2: AaBbDd    x  AaBbdd
- Xét di truyền hình dạng quả:
                       P:  Aa   x Aa ->  F1 có 3 kiểu gen, tỉ lệ 1AA : 2Aa  : 1aa
                                                         2 kiểu hình, tỉ lệ 3 quả tròn : 1 quả dài
             - Xét di truyền màu sắc quả:
                       P:  Bb   x Bb ->  F1 có 3 kiểu gen, tỉ lệ 1BB: 2Bb  : 1bb
                                                          2 kiểu hình, tỉ lệ 3 quả đỏ : 1 quả xanh
            -  Xét di truyền vị quả:
                       P: Dd   x dd ->  F1 có  2 kiểu gen, tỉ lệ 1Dd  : 1dd
                                                        2 kiểu hình, tỉ lệ 1 quả ngọt  : 1 quả chua
          - Xét di truyền cả 3 cặp tính trạng :
                       Số kiểu gen xuất hiện F1 : 3 x  3 x 2 = 18 kiểu
                        Tỉ lệ kiểu gen : (1AA : 2Aa : 1aa) (1BB : 2Bb :1bb) (1Dd : 1dd) =
            Số kiểu hình của F1 là 2 x 2 x 2 = 8 kiểu
            Tỉ lệ kiểu hình (3 tròn : 1dài) (3đỏ : 1xanh) (1ngọt : 1chua)
2. Xét phép lai P3:      AaBbdd    x  aaBbDd
 - Xét di truyền hình dạng quả:
                       P:  Aa   x aa ->  F1:  Có 3 kiểu gen, tỉ lệ 1/2 Aa : 1/2aa 
                                                              Có 2 kiểu hình, tỉ lệ 1/2 tròn : 1/2 dài
             - Xét di truyền màu sắc quả:
                       P:  Bb   x Bb ->  F1:  có 3 kiểu gen, tỉ lệ 1/4BB: 2/4 Bb  : 1/4 bb
                                                             có 2 kiểu hình, tỉ lệ:   3/4 đỏ : 1/4 xanh
              -  Xét di truyền vị quả:
                       P: Dd   x dd ->  F1:    có  2 kiểu gen, tỉ lệ 1/2 Dd  : 1/2dd
                                                             Có 2 kiểu hình, tỉ lệ 1/2 ngọt  : 1/2 chua
             + Xét di truyền cả 3 cặp tính trạng :
a. tỉ lệ xuất hiện từng kiểu gen trong phép lai trên.
->      Aabbdd  = ½ . 1/4/.1/2 = 1/16
->      AaBbDd = ½. 2/4.1/2  =  4/16=1/8
->      AabbDD = ½ .1/4 .0 = 0
->      aaBBDd  =1/2. ¼.1/2=1/16
b. tỉ lệ xuất hiện từng kiểu hình  trong phép lai trên.
->      ( A-B-C) =   ½ .3/4 .1/2 = 3/16
->      (aabbD-) =   ½ .1/4.1/2  =  1/16
->      (A-bbD-) =  ½ . ¼ .1/2   = 1/16

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
Tiện ích cho bạn, Đồ dùng công nghệ,Tiện ích gia đình, Đồ dùng thông minh, Ngôi nhà thông minh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top