Hướng dẫn mua bán BITCOIN chi tiết => Bấm vào đây

Tải app VNPAY nhận ngay 50.000 vào ví => Bấm vào đây

  UBND TỈNH  NINH BÌNH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 420 /SGDĐT-KTKĐ
V/v hướng dẫn tuyển sinh lớp 6 THCS,
thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2016-2017
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Ninh Bình, ngày  05  tháng 5 năm 2016
Tất tần tật thông tin tuyển sinh 10 Ninh Bình năm học 2016-2017
Kính gửi:
                                                                                                    -  Hiệu trưởng trường THPT;
                                                                                                    -  Giám đốc trung tâm GDTX;
                                                                                                -  Trưởng phòng GD&ĐT huyện, thành phố.

Căn cứ Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở (THCS) và tuyển sinh trung học phổ thông (THPT), Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyênQuy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch thời gian năm học 2015 – 2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên của UBND tỉnh Ninh Bình;
Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tuyển sinh lớp 6 THCS, thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2016-2017 như sau:
A. YÊU CẦU CHUNG
1. Tuyển sinh lớp 6 THCS, thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2016-2017 được thực hiện theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/04/2014 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông (gọi tắt là Quy chế 11); Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên; Thông tư số 12/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ GD&ĐT sửa đổi, bổ sung Điều 23 và Điều 24 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên (gọi tắt là Thông tư 12); Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (gọi tắt là Điều lệ trường trung học); Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 02/2016/TT-BGDĐT ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia (gọi tắt là Quy chế thi); Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú; Quyết định số 492a/QĐ-UBND ngày 08/4/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2016-2017 tỉnh Ninh Bình (gọi tắt là Quyết định 492a).
2. Việc tổ chức tuyển sinh phải đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, công bằng, khách quan, tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục.
B. TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 TRUNG HỌC CƠ SỞ
Các trường THCS thực hiện tuyển sinh vào lớp 6 THCS theo phương thức xét tuyển, đảm bảo các yêu cầu sau:
1. Đối với học sinh dự tuyển
- Độ tuổi tuyển sinh: 11 tuổi (sinh từ tháng 01/2005 đến tháng 12/2005), đã hoàn thành chương trình tiểu học. Các trường hợp khác áp dụng theo Điều 37, Điều lệ trường trung học.
- Hồ sơ tuyển sinh thực hiện theo Điều 3 của Quy chế 11.
2. Đối với các trường THCS
- Thực hiện theo khoản 2, Điều 11 của Quy chế 11.
- Có đầy đủ hồ sơ tuyển sinh của nhà trường gồm: Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh, biên bản xét tuyển, danh sách học sinh được tuyển (xếp theo thứ tự A, B, C,...).
- Trường hợp có học sinh trái tuyến xin đăng ký dự tuyển, nếu đủ điều kiện để tiếp nhận thì nhà trường phải báo cáo với phòng GD&ĐT và chỉ được tuyển khi được phòng GD&ĐT đồng ý.
3. Đối với các phòng GD&ĐT
- Thực hiện các nhiệm vụ theo khoản 1, Điều 11 của Quy chế 11.
- Chỉ đạo và hướng dẫn các trường THCS thuộc địa bàn quản lý chủ động báo cáo với cấp uỷ, chính quyền địa phương, có biện pháp tổ chức, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, tích cực tuyên truyền trong nhân dân, phối hợp với các lực lượng xã hội khác để huy động 100% số học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6 để góp phần thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục và nhiệm vụ phổ cập giáo dục THCS ở địa phương.
4. Thời gian tuyển sinh: Từ ngày 20/6/2016 đến ngày 26/6/2016.
Trong quá trình tuyển sinh, nếu có vướng mắc các đơn vị liên hệ với phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT để được hướng dẫn, giải đáp.
C. THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
1. Phương án tổ chức
- Chỉ tổ chức một kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2016-2017 cho tất cả trường THPT trên toàn tỉnh (gọi tắt là kỳ thi tuyển sinh).
- Tại mỗi trường THPT công lập, thành lập một hội đồng coi thi. Thí sinh đăng ký dự thi vào trường THPT chuyên Lương Văn Tụy thi tại Hội đồng coi thi THPT chuyên Lương Văn Tụy.
2. Môn thi và hình thức thi
a) Môn thi
- Thí sinh chỉ đăng ký dự thi và xét tuyển vào trường THPT (gồm tất cả các trường THPT công lập trừ trường THPT chuyên Lương Văn Tụy, sau đây gọi tắt là trường THPT đại trà) thi 3 môn: Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh (gọi tắt là các môn thi đại trà).
- Thí sinh đăng ký dự thi và xét tuyển vào trường THPT chuyên Lương Văn Tụy dự thi 4 môn, gồm 03 môn đại trà và 01 môn chuyên theo lớp chuyên đăng ký dự thi.
b) Hình thức thi: Thi viết (tự luận hoặc kết hợp tự luận với trắc nghiệm). Riêng môn chuyên Tiếng Anh thi viết kết hợp tự luận với trắc nghiệm và thi kỹ năng nói.
3. Lịch thi, thời gian làm bài thi
Ngày
Buổi
Môn thi
Thời gian làm bài
Giờ cắt túi đề thi  tại phòng thi
Giờ phát đề cho thí sinh
Giờ bắt đầu làm bài
08/6/2016
CHIỀU
Ngữ văn
120 phút
14giờ 20phút
14giờ 25phút
14giờ 30phút
09/6/2016
SÁNG
Toán
120 phút
7giờ 20phút
7giờ 25phút
7giờ 30phút
CHIỀU
Tiếng Anh
60 phút
14giờ 20phút
14giờ 25phút
14giờ 30phút
10/6/2016
SÁNG
Thi các môn chuyên
150 phút
7giờ 20phút
7giờ 25phút
7giờ 30phút
CHIỀU
Thi kỹ năng nói môn chuyên Tiếng Anh
 Từ 14 giờ; Thời gian thi kỹ năng nói đối với môn chuyên Tiếng Anh: 05 phút chuẩn bị, 02 phút nói.
4. Hệ số điểm bài thi
- Đối với tuyển sinh vào trường THPT đại trà:
       + Môn thi Toán, Ngữ văn (đại trà): Hệ số 2.
       + Môn thi Tiếng Anh: Hệ số 1.
- Đối với tuyển sinh vào trường THPT chuyên Lương Văn Tụy:
       + Môn thi Toán, môn Ngữ văn và môn Tiếng Anh (đại trà): Hệ số 1.
       + Môn thi chuyên: Hệ số 2.
- Điểm bài thi của các môn thi được chấm theo thang điểm 10 (mười).
5. Nội dung thi: Trong phạm vi chương trình THCS do Bộ GD&ĐT ban hành, chủ yếu ở lớp 9 và công văn số 1088/SGDĐT-GDTrH ngày 21/9/2009 của Sở GD&ĐT Ninh Bình về việc hướng dẫn nội dung, chương trình ôn luyện HSG lớp 9 và thi vào lớp 10 THPT.
6. Phần mềm quản lý thi
Sử dụng thống nhất một phần mềm quản lý thi tuyển sinh trong toàn tỉnh; thực hiện đúng quy trình, thời hạn xử lý dữ liệu và chế độ báo cáo theo quy định của Sở GD&ĐT.
7. Chế độ báo cáo
a) Chế độ báo cáo
Các trường phổ thông, các Hội đồng coi thi, Hội đồng chấm thi, Hội đồng phúc khảo bài thi phải thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, kịp thời, đúng biểu mẫu quy định, chính xác số liệu của Kỳ thi.
b) Thời hạn báo cáo
- Đối với Sở GD&ĐT: Báo cáo với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ GD&ĐT theo quy định.
- Các Hội đồng: ra đề thi, in sao đề thi; coi thi; chấm thi; phúc khảo bài thi: Báo cáo Sở GD&ĐT theo lịch trình quy định của kỳ thi.
- Các trường THPT công lập: Thực hiện nghiêm túc việc báo cáo với Sở GD&ĐT theo lịch trình quy định của Sở GD&ĐT.
c) Địa chỉ nhận báo cáo
Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (KT&KĐCLGD), Sở GD&ĐT Ninh Bình; E-mail: phongktkd.soninhbinh@moet.edu.vn; điện thoại: 0303.887.502.
8Công việc cụ thể cho từng khâu, từng công đoạn của Kỳ thi thực hiện theo Quy chế 11, Quy chế thi của Bộ GD&ĐT và hướng dẫn chi tiết tại các Phụ lục đính kèm.

Những vấn đề các đơn vị còn vướng mắc cũng như các tình huống đặc biệt trong khi tổ chức kỳ thi, liên hệ với phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT: 3.887.502; 0913.521.255; 0911.192.338; Văn phòng Sở: 3.871.089, số FAX: 3.896.573; Giám đốc Sở GD&ĐT: 3.896.653 hoặc 0904.053.389.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng trường THPT, Giám đốc Trung tâm GDTX, Trưởng phòng GD&ĐT huyện, thành phố trong tỉnh thông báo kịp thời đến toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh và nhân dân trên địa bàn tuyển sinh của mình biết đồng thời có kế hoạch chuẩn bị chu đáo, triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo cho việc tuyển sinh lớp 6 THCS, thi tuyển sinh lớp 10 THPT đạt được các yêu cầu đã đề ra./.

Nơi nhận:                                                                    
- Như kính gửi;
- Cục Khảo thí và KĐCLGD;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ;
- Đ/c Tống Quang Thìn                (để báo cáo)
  Phó Chủ tịch UBND tỉnh;   
- VP6 UBND tỉnh;                                                       
- Các đ/c trong Ban chỉ đạo thi tuyển sinh;   (để chỉ đạo)
- UBND huyện, thành phố;          (để phối hợp)                  
- Lãnh đạo Sở;                              (để chỉ đạo)             

(để thực hiện)
- Các phòng ban Sở;
- Các Hội đồng: Coi thi, chấm thi, phúc khảo bài thi;
- Lưu: VT, KTKĐ. T/110.
GIÁM ĐỐC


(Đã ký)


Vũ Văn Kiểm

Phụ lục 1
LỊCH TRÌNH LỚN TRONG TỔ CHỨC THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2016 - 2017
(Kèm theo Công văn số 420 /SGDĐT-KTKĐ ngày 05 /5/2016 của Sở GD&ĐT Ninh Bình)
TT
Nội dung công tác
Đơn vị
chủ trì
Đơn vị tham gia
Thời gian
thực hiện
1         
- Báo cáo số liệu trước kỳ thi
- Lập các danh sách giới thiệu cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ tại kỳ thi.
Phòng KT&KĐCLGD
Các trường THPT; trung tâm GDTX
Trước ngày  15/5/2016
2         
Tập huấn phần mềm quản lý thi (QLT) tuyển sinh; tập huấn quy trình coi thi nói môn Ngoại ngữ.
Phòng KT&KĐCLGD
Các trường THPT công lập

Ngày  20/5/2016

3         
- Nhận Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh.
- Nhận hồ sơ ĐKDT.
Phòng KT&KĐCLGD
Các trường THPT, trung tâm GDTX
Ngày  20/5/2016
4         
Chuẩn bị mọi điều kiện phục vụ cho kỳ thi.
Các trường THPT công lập

Trước ngày 21/5/2016
5         
Thu hồ sơ ĐKDT, nhập dữ liệu
Các trường THPT công lập

Từ ngày 24/5 đến ngày 27/5/2016
6         
Báo cáo số liệu thí sinh ĐKDT qua địa chỉ email quy định
Phòng KT&KĐCLGD
Các trường THPT công lập
17 giờ ngày 27/5/2016
7         
Đánh số báo danh, xếp phòng thi (lần đầu); in danh sách thí sinh đăng ký dự thi; kiểm dò dữ liệu
Các trường THPT công lập

Từ ngày 28/5 đến ngày 31/5/2016
8         
Đánh số báo danh, xếp phòng thi (lần cuối);
- Nộp đĩa CD dữ liệu và Bảng ghi tên dự thi, Quyết định thành lập Tổ bảo vệ, phục vụ của Hội đồng coi thi.
- Báo cáo số liệu lần cuối
Phòng KT&KĐCLGD
Các trường THPT công lập
14 giờ ngày 01/6/2016
9         
In Danh sách thí sinh trong phòng thi, phiếu thu bài thi
Phòng KT&KĐCLGD

Từ ngày 02/6 đến ngày 05/6/2016
10     
Bàn giao giấy thi, giấy nháp, biểu mẫu…Dự kiến Danh sách cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ tại các Hội đồng coi thi (qua email của các đơn vị).
Phòng KT&KĐCLGD
Các trường THPT, trung tâm GDTX
Ngày 03/6/2016
11     
Nhận Bảng ghi tên dự thi, Quyết định thành lập Hội đồng coi thi; Danh sách cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ tại các Hội đồng coi thi.
Phòng KT&KĐCLGD
Các trường THPT, trung tâm GDTX
Ngày 06/6/2016
12     
Hội đồng coi thi làm việc
Hội đồng coi thi

Từ ngày 07/6/2016
13     
Bàn giao đề thi các môn thi đại trà cho các Hội đồng thi.
Sở GD&ĐT
Hội đồng coi thi
Trong ngày 07/6/2016
14     
Khai mạc kỳ thi và coi thi theo lịch
Các Hội đồng coi thi
Sở GD&ĐT
Các ngày
08, 09, 10/6/2016
15     
Báo cáo nhanh tình coi thi tại các Hội đồng coi thi
Phòng KT&KĐCLGD
Các Hội đồng coi thi
Chậm nhất 30 phút sau khi tính giờ làm bài của các buổi thi
16     
Bàn giao đề thi môn chuyên cho Hội đồng coi thi THPT chuyên Lương Văn Tụy
Sở GD&ĐT
Hội đồng coi thi THPT chuyên Lương Văn Tụy
06 giờ ngày 10/6/2016
17     
Hội đồng chấm thi làm việc
Hội đồng chấm thi

Ngày 11/6/2016
18     
Tổ chức chấm thi, nhập điểm, tổng hợp kết quả, hoàn tất các loại hồ sơ và nộp bài thi, hồ sơ thi về Sở GD&ĐT
Hội đồng chấm thi

Chậm nhất ngày 18/6/2016
19     
Thông báo điểm thi trên website của Sở GD&ĐT
Sở GD&ĐT

Ngày 19/6/2016
20     
Nhận Bảng ghi điểm thi
Phòng KT&KĐCLGD
Các trường THPT; Trung tâm GDTX
Ngày 20/6/2016
21     
Thu nhận đơn xin phúc khảo điểm bài thi của thí sinh
Các trường THPT công lập

Từ ngày 19/6 đến ngày 24/6/2016
22     
Bàn giao hồ sơ ĐKDT của các thí sinh không trúng tuyển THPT chuyên Lương Văn Tụy cho các trường THPT đại trà.
Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy
Các trường THPT đại trà
Trong ngày 23/6/2016
23     
Lập Danh sách thí sinh đề nghị phúc khảo, chuyển dữ liệu phúc khảo và đơn xin phúc khảo bài thi của thí sinh về Sở GD&ĐT.
Các trường THPT công lập
Phòng KT&KĐCLGD
Chậm nhất ngày 25/6/2016
24     
Tổ chức phúc khảo bài thi, thông báo kết quả phúc khảo
Sở GD&ĐT

Trước ngày 10/7/2016


PHỤ LỤC 2

QUY ĐỊNH CHUNG VÀ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA KỲ THI
(Kèm theo Công văn số 420 /SGDĐT-KTKĐ ngày 05 /5/2016 của Sở GD&ĐT Ninh Bình)
I.    QUY ĐỊNH CHUNG
1.                        Cơ cấu, quyền hạn, trách nhiệm, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức các hoạt động của Hội đồng ra đề thi, Hội đồng coi thi, Hội đồng chấm thi, Hội đồng phúc khảo bài thi được vận dụng tương ứng theo Hội đồng ra đề thi và các Ban của Quy chế thi hiện hành.

2.                         Dùng thống nhất: Túi hồ sơ ĐKDT, Phiếu đăng ký dự thi; Nhật ký coi thi, giấy thi, giấy nháp, nội quy thí sinh, phù hiệu, túi đựng bài thi theo mẫu quy định của Sở GD&ĐT Ninh Bình.

3.                         Mọi thành viên của Hội đồng coi thi, Hội đồng chấm thi, Hội đồng phúc khảo bài thi khi làm nhiệm vụ phải đeo phù hiệu đúng nhiệm vụ đã được giao.
4.                        Địa chỉ email để liên hệ công việc: avtan@ninhbinh.edu.vn
5.                        Các biểu mẫu dùng trong kỳ thi, các đơn vị truy cập và tải về tại hộp thư: cacbieumau@ninhbinh.edu.vn, mật khẩu: Nb123456 hoặc bieumauthi@gmail.com, mật khẩu liên hệ với số điện thoại 0988.474.070.
6.                        Các trường phổ thông chọn cử 01 cán bộ, giáo viên thường xuyên kiểm tra hộp thư điện tử của trường và hòm thư cacbieumau@ninhbinh.edu.vn ít nhất 02 lần/ngày vào đầu buổi sáng và cuối buổi chiều các ngày để lấy thông tin cần thiết hoặc cập nhật hướng dẫn sử dụng phần mềm QLT (nếu có) từ Sở GD&ĐT.
7.                         Hiệu trưởng các trường nơi đặt Hội đồng coi thi liên hệ với chính quyền, công an địa phương để đảm bảo an ninh, trật tự của khu vực thi, không để hiện tượng người dân, học sinh tụ tập quanh khu vực thi nhất là khu vực cổng trường thi khi các buổi thi đang diễn ra. Đặc biệt thời điểm ngay trước và sau mỗi buổi thi.
8.     Quy định đối với cán bộ coi thi (CBCT), cán bộ chấm thi (CBChT)
a) Đối với CBCT
Là cán bộ, giáo viên đã được biên chế trong các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT, trường THCS có năng lực, nghiệp vụ làm thi, phẩm chất đạo đức tốt; không có con, em ruột của chồng hoặc vợ, người được giám hộ dự thi tại nơi đến làm thi; giáo viên đã hoặc đang giảng dạy các môn thi không tham gia làm nhiệm vụ CBCT.
b) Đối với cán bộ chấm thi (CBChT)
Là cán bộ, giáo viên đã được biên chế trong các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT, trường THCS có năng lực, nghiệp vụ làm thi, phẩm chất đạo đức tốt; đã hoặc đang giảng dạy môn thi, nắm vững chương trình đổi mới giáo dục phổ thông cấp THCS và không có con, em ruột của chồng hoặc vợ, người được giám hộ dự thi. 
9.     Tại khu vực thuận tiện, dễ quan sát của Hội đồng coi thi phải có bảng ghi rõ tên của kỳ thi và các thông tin tối thiểu sau:
- Lịch thi; thời gian biểu của các môn thi theo từng buổi thi sáng, chiều.
- Hiệu lệnh trống; sơ đồ phòng thi.
- Thông tin về những điểm cần chú ý khi tổ chức thi.
Trong phòng làm việc của Hội đồng coi thi phải có:
    - Danh sách phân công nhiệm vụ CBCT theo phòng thi (theo từng môn thi); phân công Lãnh đạo, Thư ký thu bài thi, hồ sơ thi.
    - Sơ đồ bố trí chỗ ngồi của thí sinh (theo từng môn thi),...
10.                    Cửa vào phòng thi tại các Hội đồng coi thi phải niêm yết:
 - Danh sách thí sinh trong phòng thi theo từng môn thi.
 - Trách nhiệm của thí sinh.
11.                    Tất cả các thành viên trong Hội đồng coi thi, Hội đồng chấm thi, Hội đồng phúc khảo bài thi nghiêm túc thực hiện Quy chế thi, quy trình làm thi (chú ý quy trình làm thi đối với kỹ năng nói môn thi chuyên Tiếng Anh). Kiểm soát chặt chẽ việc thu bài thi đảm bảo đủ số lượng bài thi, số tờ giấy thi, chữ ký của thí sinh trong hồ sơ phòng thi, các phiếu thu bài theo quy định.
12.   Trong thời gian diễn ra kỳ thi, không tổ chức nấu ăn trong khu vực thi.
13.   Niêm phong toàn bộ các phòng học, phòng làm việc và các phòng không sử dụng cho việc tổ chức thi, các phương tiện thiết bị in, liên lạc như máy vi tính kết nối mạng internet, máy photocopy, máy scanner (máy quét ảnh),... trong thời gian thi. Trước mỗi buổi thi, Chủ tịch Hội đồng coi thi tổ chức cho kiểm tra toàn bộ trang thiết bị, phòng học, phòng làm việc không sử dụng đến.
14.   Nhân viên bảo vệ, phục vụ, y tế (trừ công an), tại Hội đồng coi thi có tối đa 10 người. Ngoài các yêu cầu theo Quy chế thi, giáo viên đã, đang giảng dạy môn thi không được tham gia làm nhiệm vụ phục vụ. Hội đồng coi thi phải bố trí 01 phòng làm việc cho bộ phận phục vụ. Với mỗi môn thi, kể từ khi bắt đầu làm việc cho đến khi kết thúc: nhân viên bảo vệ, phục vụ, y tế thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, tuyệt đối không được tụ tập, làm ảnh hưởng đến nội vụ, tổ chức, hoạt động của Hội đồng coi thi.
15.   Trước cửa phòng y tế phải treo cờ có biểu tượng chữ thập đỏ, nhân viên y tế phải mặc đúng trang phục theo quy định. Phòng y tế phải đảm bảo có tối thiểu các phương tiện sơ, cấp cứu ban đầu, tủ thuốc đúng quy định.
16.   Tất cả các thí sinh khi vào khu vực thi chỉ được mang theo các vật dụng được phép mang vào phòng thi theo Quy chế thi; cặp, sách, mũ, nón, ... nếu thí sinh mang đến thì không được mang theo kể cả đến hành lang phòng thi.
17.   Thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi buổi thi đó.
18.   CBCT kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện trách nhiệm của thí sinh. Tuyệt đối không để thí sinh mang tài liệu, vật dụng trái quy định vào phòng thi.
19.   Ngay sau mỗi buổi thi, Lãnh đạo các trường THPT nơi Hội đồng coi thi bố trí học sinh dọn vệ sinh trong các phòng thi, hành lang, sân trường,... đảm bảo cảnh quan sạch, đẹp.
20.   Chủ tịch Hội đồng coi thi trực tiếp vận chuyển bài thi, hồ sơ thi đã được niêm phong từ Hội đồng coi thi về nộp tại Sở GD&ĐT (có công an làm nhiệm vụ giám sát, bảo vệ đi cùng).
21.   Chế độ báo cáo: Sau cuộc họp phiên toàn thể tại Hội đồng coi thi của ngày làm việc đầu tiên và sau thời điểm tính giờ làm bài của mỗi môn thi chậm nhất 30 phút, Chủ tịch Hội đồng coi thi hoặc uỷ nhiệm cho Thư ký báo cáo số liệu thi về bộ phận trực thi của Sở GD&ĐT (theo mẫu quy định) theo các số điện thoại được quy định sau:
- Các Hội đồng coi thi tại các huyện Nho Quan, Gia Viễn báo cáo theo số 3.891.092.
- Các Hội đồng coi thi tại TP Ninh Bình, huyện Hoa Lư báo cáo theo số 3.891.093.
- Các Hội đồng coi thi tại các huyện Yên Khánh, Kim Sơn báo cáo theo số 3.891.094.
Các Hội đồng coi thi tại huyện Yên Mô, TP Tam Điệp báo cáo theo số 3.891.096.
Trường hợp có tình huống đột xuất xảy ra kể cả trước, trong và sau kỳ thi phải báo cáo ngay về bộ phận trực thi của Sở GD&ĐT theo số điện thoại 3.887.502
Chủ tịch Hội đồng coi thi báo cáo theo lịch quy định. Các báo cáo phải được lập đúng mẫu, thông tin chính xác.
Chủ tịch Hội đồng chấm thi, Chủ tịch Hội đồng phúc khảo bài thi thực hiện việc báo cáo nghiêm túc, chính xác, kịp thời, đúng mẫu, đúng thời gian, tiến độ quy định. 
Tại các Hội đồng coi thi, cán bộ coi thi được phân công nhiệm vụ trực điện thoại của mỗi buổi thi phải có mặt cho đến khi hoàn thành việc niêm phong bài thi, hồ sơ thi của buổi thi.
Ngoài những lần báo cáo trên, nếu có tình hình đặc biệt trong các ngày coi thi, chấm thi, phúc khảo bài thi Chủ tịch Hội đồng coi thi, Chủ tịch Hội đồng chấm thi, Chủ tịch Hội đồng phúc khảo bài thi phải báo cáo ngay về Sở GD&ĐT.
22.   Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy trực tiếp bàn giao hồ sơ đăng ký dự thi của các thí sinh không trúng tuyển vào hệ chuyên và hệ không chuyên cho các trường THPT đại trà nơi thí sinh đã đăng ký xét tuyển. Địa điểm giao nhận hồ sơ cho các trường THPT tại mỗi huyện, thành phố:
              - Huyện Nho Quan: Tại trường THPT Nho Quan B.
              - Huyện Gia Viễn: Tại trường THPT Gia Viễn A.
              - Huyện Hoa Lư: Tại trường THPT Hoa Lư A.
              - TP Ninh Bình: Tại trường THPT chuyên Lương Văn Tụy.
              - Huyện Yên Khánh: Tại trường THPT Yên Khánh A.
              - Huyện Yên Mô: Tại trường THPT Yên Mô A.
              - TP Tam Điệp: Tại trường THPT Nguyễn Huệ.
              Lưu ý: Khi bàn giao hồ sơ ĐKDT của trường THPT chuyên Lương Văn Tụy cho các trường THPT đại trà phải lập biên bản giao nhận. Các trường THPT đại trà kiểm tra, đối chiếu kỹ các loại giấy tờ có trong từng hồ sơ ĐKTD đảm bảo đúng, đủ.
23.   Thanh tra kỳ thi, thông báo điểm trúng tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập và lịch duyệt thí sinh trúng tuyển vào các trường THPT, trung tâm GDTX Sở GD&ĐT có văn bản riêng.
24.   Lưu trữ hồ sơ thi
- Đối với Sở GD&ĐT: Thực hiện theo khoản 2 Điều 43 của Quy chế thi.
- Đối với các trường phổ thông: Lưu trữ không thời hạn Bảng ghi tên dự thi, Bảng ghi điểm thi, kết quả xét tuyển, Danh sách thí sinh trúng tuyển.
25.   Thành phần, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng tuyển sinh
a) Thành phần: Thực hiện theo Điều 8 của Quy chế 11.
b) Nhiệm vụ và quyền hạn:
- Kiểm tra hồ sơ dự tuyển của người học.
- Tiếp nhận kết quả điểm các bài thi của người dự tuyển từ Sở GD&ĐT; căn cứ chỉ tiêu được giao và điểm xét tuyển để thực hiện xét tuyển theo quy định.
- Lập các biên bản, danh sách người học được đề nghị tuyển theo quy định.
- Báo cáo với Sở GD&ĐT kết quả tuyển sinh, hồ sơ báo cáo gồm: Biên bản xét tuyển và danh sách người học được đề nghị tuyển.
- Được sử dụng con dấu của nhà trường vào các văn bản của Hội đồng.
II. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ
1.                  Đối với Sở GD&ĐT
Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để chỉ đạo và tổ chức kỳ thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.
2.                  Đối với Phòng giáo dục và đào tạo
- Làm tốt công tác tham mưu, tuyên truyền.
- Hướng dẫn, kiểm tra công tác tuyển sinh của các trường trung học cơ sở.
- Báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác tuyển sinh với UBND huyện (thành phố) và Sở GD&ĐT.
            - Chỉ đạo các trường THCS thuộc phạm vi quản lý cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp (tạm thời), Thẻ học sinh đúng lịch cho học sinh đã tốt nghiệp THCS, BTTHCS năm học 2015-2016.
- Chọn cử CBCT, CBChT đủ số lượng, đúng quy định của Sở GD&ĐT (yêu cầu và quy định về CBCT, CBChT). Tổ chức tập huấn quy chế, nghiệp vụ làm thi cho cán bộ, giáo viên được chọn cử làm nhiệm vụ CBCT, CBChT.
Chỉ đạo và tạo điều kiện tốt nhất để các Hội đồng coi thi (chính thức, dự phòng), Hội đồng chấm thi làm việc nếu nơi đặt Hội đồng coi thi, Hội đồng chấm thi là trường THCS thuộc phòng GD&ĐT quản lý.
3.                  Đối với trường THPT, trung tâm GDTX
a) Công tác tham mưu, tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ, quy chế thi
- Lập kế hoạch và báo cáo với UBND huyện, thành phố xin ý kiến chỉ đạo, liên hệ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn đề nghị tạo điều kiện giúp đỡ và phối hợp thực hiện đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng Quy chế thi.
- Tuyên truyền, thông báo rộng rãi đến tất cả cán bộ, giáo viên, học sinh có nhận thức đúng, đầy đủ về công tác tổ chức kỳ thi.
- Tập huấn nghiệp vụ, quy chế thi cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.
b) Về hồ sơ thi: Thực hiện thu đúng, đủ các loại giấy tờ theo quy định. Tất cả các loại hồ sơ thí sinh đều phải đảm bảo tính chính xác, hợp lệ; người thu hồ sơ thi phải ký xác nhận, ghi rõ họ tên. Toàn bộ các giấy tờ của thí sinh được đựng trong túi hồ sơ tuyển sinh.
Trong quá trình thu nhận hồ sơ của thí sinh, chú ý kiểm tra, đối chiếu ảnh trên Thẻ học sinh và ảnh thí sinh nộp.
Danh sách ảnh của mỗi phòng thi được dán theo quy định:
- Dán vào 01 tờ giấy A3 theo thứ tự của số báo danh từ trái qua phải, từ trên xuống dưới.
- Dán theo chiều dọc của khổ giấy, mỗi hàng dán 05 ảnh.
- Ngay bên dưới mỗi ảnh ghi số báo danh của thí sinh.
c) Về địa điểm đặt Hội đồng coi thi
Các đơn vị dự kiến thí sinh đăng ký dự thi, nơi đặt Hội đồng coi thi (chính thức, dự phòng) và báo cáo bằng văn bản về Sở GD&ĐT (qua phòng Khảo thí và Kiểm định CLGD). Hội đồng coi thi phải có đủ các điều kiện như đối với điểm thi của kỳ thi THPT quốc gia năm 2015. Khi được Sở GD&ĐT phê duyệt thì mới được triển khai thực hiện.
d) Về lập danh sách nhân sự tham gia làm thi
- Các đơn vị (kể cả đơn vị không tổ chức thi tuyển sinh) lập danh sách giới thiệu cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ tại kỳ thi và gửi về phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT theo lịch.
- Lập danh sách giới thiệu Hội đồng tuyển sinh cấp trường (theo mẫu).
- Giám đốc Sở GD&ĐT uỷ quyền cho Hiệu trưởng trường THPT công lập ra quyết định thành lập Tổ bảo vệ, phục vụ, y tế.
- Các đơn vị có thí sinh đăng ký dự thi chọn, cử 02 cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn phần mềm quản lý thi. Yêu cầu: Là cán bộ, giáo viên có tinh thần trách nhiệm cao, ưu tiên những người đã tham gia nhập dữ liệu của các kỳ thi trước, khi đi mang theo 02 máy tính xách tay để tập huấn.
- Căn cứ vào dự kiến số thí sinh đăng ký dự thi, các đơn vị cần bố trí đủ cán bộ, giáo viên có năng lực để thu hồ sơ dự thi, kiểm tra hồ sơ, tham gia nhập dữ liệu, kiểm dò dữ liệu và các công việc khác có liên quan.
- Tham gia tập huấn và sử dụng có hiệu quả phần mềm quản lý thi theo yêu cầu của kỳ thi (đối với các trường THPT công lập).
e) Về dữ liệu thi, xếp phòng thi
- Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm về độ chính xác của dữ liệu đã nhập.
- Dữ liệu được nhập phải đảm bảo độ chính xác cao và theo đúng quy định. Sau khi đã nhập xong dữ liệu, in 01 bản để kiểm tra, đối chiếu. Nếu có sai sót phải chỉnh sửa ngay dữ liệu trên máy tính quản lý thi.
- Thực hiện việc in Giấy báo thi, Phiếu thu bài, Danh sách thí sinh trong phòng thi,..
- Mỗi phòng thi xếp 24 (hai mươi tư) thí sinh, riêng phòng thi cuối cùng của Hội đồng coi thi, được xếp đến 28 (hai mươi tám) thí sinh.
- Ghi dữ liệu ra đĩa CD, in 02 bản danh sách thí sinh đăng ký dự thi có chữ ký và đóng dấu của Hiệu trưởng (01 bản gửi về phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT cùng với đĩa CD dữ liệu, 01 bản lưu tại trường).
Chú ý: Sau khi nộp dữ liệu về Sở GD&ĐT, tuyệt đối không được thay đổi bất kỳ thông tin nào của dữ liệu. Mọi sửa chữa đều do Sở GD&ĐT thực hiện sau khi nhà trường có tờ trình gửi về phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.
g) Về cơ sở vật chất, văn phòng phẩm, trang thiết bị
- Bố trí các máy vi tính có cấu hình cao, đã được cài đặt chương trình diệt virus kèm theo máy in để phục vụ cho công tác nhập dữ liệu, in các biểu mẫu.
- Lập kế hoạch chuẩn bị, bố trí đủ số phòng thi cần thiết (kể cả dự phòng), trang thiết bị cần thiết.
- Chuẩn bị đủ số lượng các biểu mẫu, biểu bảng thống kê (tải về từ địa chỉ email: cacbieumau@ninhbinh.edu.vn hoặc bieumauthi@gmail.com).
- Chuẩn bị 01 máy điện thoại cố định loại tốt theo quy định, kết nối nhanh đặt tại phòng thường trực của Hội đồng coi thi.
4.                  Khung thời gian chính thực hiện các công việc
4.1.   Trước ngày 15/5/2016: Các trường THPT, Trung tâm GDTX
- Trường THPT công lập: Nộp báo cáo số liệu dự kiến trước kỳ thi; tờ trình đặt địa điểm Hội đồng coi thi chính thức, dự phòng; Đăng ký mua giấy thi, giấy nháp, hồ sơ ĐKDT,... phục vụ cho Hội đồng coi thi tại phòng Khảo thí và Kiểm định CLGD, Sở GD&ĐT. Đồng thời gửi các file đến địa chỉ email: ttnhan@ninhbinh.edu.vn.
- Nộp danh sách giới thiệu thành viên Hội đồng tuyển sinh; Danh sách cán bộ, giáo viên có con, em dự thi; Danh sách giới thiệu cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ tại kỳ thi tuyển sinh (theo mẫu đính kèm).
4.2.   Ngày 20/5/2016: Tập huấn phần mềm quản lý thi (QLT) tuyển sinh; tập huấn quy trình coi thi nói môn Ngoại ngữ.
- Thời gian tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm: Từ 7 giờ.
- Thời gian tập huấn quy trình coi thi nói môn Ngoại ngữ: Từ 9 giờ.
- Địa điểm tập huấn: trường THPT Trần Hưng Đạo.
- Thành phần: Các trường THPT công lập, mỗi trường cử 02 cán bộ phụ trách máy tính có tinh thần trách nhiệm cao, nghiệp vụ vững vàng (mỗi cán bộ sử dụng 01 máy tính xách tay khi tập huấn).
- Nhận Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh năm học 2016-2017; nhận hồ sơ ĐKDT tại phòng Khảo thí và Kiểm định CLGD, Sở GD&ĐT.
4.3.   Trước ngày 21/5/2016: Các trường THPT công lập
- Báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của UBND huyện, thành phố về phương án tổ chức kỳ thi.
- Phối hợp với các cơ quan chức năng; các ban, ngành, đoàn thể đóng trên địa bàn để thông qua Kế hoạch tổ chức kỳ thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.
Tổ chức thông báo những điểm quan trọng của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2016-2017; kế hoạch tuyển sinh đến toàn thể cán bộ, giáo viên và nhân dân trên địa bàn.
- Chuẩn bị mọi điều kiện phục vụ cho kỳ thi.
III. ĐỊA BÀN, ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI, ĐĂNG KÝ DỰ THI, CHỈ TIÊU, ĐIỂM SÀN, ĐIỂM XÉT TUYỂN, NGUYÊN TẮC XÉT TUYỂN VÀ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN
1.   Địa bàn tuyển sinh, đối tượng, điều kiện
a) Địa bàn tuyển sinh: Thực hiện theo điểm a mục 8 của Quyết định 492a.
b) Đối tượng, điều kiện
b.1) Đối với tuyển sinh vào trường THPT chuyên Lương Văn Tụy: Học sinh đã tốt nghiệp THCS năm học 2015-2016, hồ sơ, hộ khẩu thường trú theo quy định và kết quả xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp 7, 8, 9 cấp THCS từ khá trở lên và phải qua vòng sơ tuyển (vòng 1), cụ thể:
+  Vòng 1: Tính điểm căn cứ theo các tiêu chí sau:
STT
Tiêu chí đánh giá
Điểm
1
Kết quả xếp loại học lực cả năm của các lớp 7, 8, 9 cấp THCS

 - Loại giỏi
2 điểm/lớp
 - Loại khá
1 điểm/lớp
2
Kết quả xếp loại tốt nghiệp THCS

 - Loại giỏi
2,0
 - Loại khá
1,0
3
Đoạt giải cá nhân trong kỳ thi học sinh giỏi các bộ môn văn hoá lớp 9 THCS cấp tỉnh

 - Giải Nhất
5,0
 - Giải Nhì
3,0
 - Giải Ba
2,0
 - Giải Khuyến khích
1,0
4
Đoạt giải cá nhân hoặc đồng đội (theo quy định) do Ngành Giáo dục hoặc do Ngành Giáo dục phối hợp với các ngành chuyên môn từ cấp tỉnh trở lên tổ chức ở cấp trung học cơ sở trong các kỳ thi (ngoài kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh): thi văn nghệ; thể dục thể thao; hội thao giáo dục quốc phòng; thi vẽ; thi viết thư quốc tế; thi giải toán trên máy tính cầm tay; thi thí nghiệm thực hành một trong các bộ môn Vật lí, Hóa học, Sinh học; thi khoa học, kỹ thuật; thi vận dụng kiến thức liên môn giải quyết tình huống thực tiễn; thi giải Toán bằng Tiếng Anh (HOMC); thi giải Toán qua internet, thi Olympic Tiếng Anh; thi Olympic tài năng Tiếng Anh,...

 - Đoạt giải khu vực, quốc gia hoặc giải nhất cấp tỉnh hoặc Huy chương Vàng
3,0
 - Giải Nhì cấp tỉnh hoặc Huy chương Bạc
2,0
 - Giải Ba cấp tỉnh hoặc Huy chương Đồng
1,0
Chú ý: Những học sinh đoạt nhiều giải khác nhau trong nhiều cuộc thi thuộc cùng một tiêu chí đánh giá chỉ được hưởng một mức cộng điểm của loại giải cao nhất.
+ Vòng 2: Tổ chức thi tuyển đối với các học sinh có điểm được tính ở vòng 1 tối thiểu 4,0 điểm.
b.2) Đối với tuyển sinh vào trường THPT đại trà: Học sinh đã tốt nghiệp THCS, bổ túc THCS có độ tuổi, hồ sơ và hộ khẩu thường trú theo quy định.
Riêng đối với tuyển sinh vào trường THPT Dân tộc nội trú thực hiện theo Điều 18 Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ GD&ĐT.
2. Hồ sơ đăng ký dự thi
- Túi hồ sơ đăng ký dự thi, thí sinh mua tại trường THPT thuộc địa bàn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.
- Hồ sơ đăng ký dự thi gồm:
+ Đơn xin dự thi và xét tuyển.
+ Học bạ THCS (bản chính).
+ Giấy khai sinh (bản sao).
+ Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc Bằng tốt nghiệp THCS.
+ 01 ảnh cỡ 3x4 cm (giống ảnh được dán vào Thẻ học sinh).
+ Bản photocopy hộ khẩu thường trú.
+ Giấy xác nhận chế độ ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có).
+ Giấy xác nhận do Công an xã, phường nơi thí sinh tự do đang cư trú tại địa phương  (đối với người học đã tốt nghiệp THCS từ những năm học trước) không trong thời gian thi hành án phạt tù; cải tạo không giam giữ hoặc vi phạm pháp luật.
- Trường hợp không có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Ninh Bình được đăng ký dự thi thì phải có thêm bản chứng thực Quyết định tuyển dụng hoặc quyết định bổ nhiệm hoặc quyết định nâng lương gần nhất của bố đẻ hoặc mẹ đẻ (bản chứng thực do UBND cấp xã xác nhận).
Chú ý:
- Kỳ thi tuyển sinh năm nay, thí sinh dùng Thẻ học sinh (theo mẫu quy định) dùng làm thẻ dự thi. Đối với những thí sinh đã tốt nghiệp những năm học trước có thể dùng Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân thay cho thẻ dự thi.
- Hộ khẩu thường trú khi nộp hồ sơ phải mang theo bản chính để nhà trường kiểm tra, đối chiếu.
- Đối với thí sinh đăng ký dự xét tuyển vào trường THPT tư thục, trung tâm GDTX trong tỉnh thì hồ sơ tuyển sinh (mua tại đơn vị nơi dự xét tuyển) phải có thêm đơn xin dự xét tuyển (theo mẫu).
            3 Đăng ký dự thi: Thực hiện theo mục 9 của Quyết định 492a.
4. Tuyển thẳng, chế độ ưu tiên, khuyến khích: Thực hiện theo mục 7 của Quyết định 492a. Thí sinh thuộc diện tuyển thẳng theo quy định phải đăng ký và nộp hồ sơ tại 01 trường THPT công lập đóng trên địa bàn huyện, thành phố nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.
5. Chỉ tiêu, điểm sàn, điểm xét tuyển, nguyên tắc xét tuyển, điều kiện trúng tuyển: Thực hiện theo các mục 10, 11, 12 và 13 của Quyết định 492a.
6. Khung thời gian chính thực hiện các công việc
            6.1. Từ ngày 24/5 đến ngày 27/5/2016: Thu hồ sơ ĐKDT, nhập dữ liệu thí sinh ĐKDT; công khai số lượng thí sinh ĐKDT (số lượng được cộng dồn từ những ngày trước) trên bảng tin của nhà trường trước 16 giờ 30 phút để học sinh và phụ huynh học sinh được biết, đồng thời báo cáo số liệu thi theo địa chỉ email: avtan@ninhbinh.edu.vn.
            6.2. Từ ngày 28/4 đến ngày 31/5/2016: Kiểm dò dữ liệu thí sinh ĐKDT.
            6.3. 14 giờ ngày 01/6/2016: Nộp về phòng Khảo thí và Kiểm định CLGD, Sở GD&ĐT.
- Quyết định thành lập Tổ bảo vệ, phục vụ, y tế của Hội đồng coi thi;
- Nộp đĩa CD dữ liệu và Bảng ghi tên dự thi.
- Báo cáo số liệu lần cuối.
IV. COI THI
1.   Khi thí sinh đang làm bài, công an, bảo vệ, nhân viên phục vụ, cán bộ y tế của Hội đồng coi thi không được vào khu vực phòng thi, kể cả hành lang phòng thi trừ trường hợp đặc biệt được Chủ tịch Hội đồng coi thi cho phép.
2.   Túi đựng hồ sơ, văn phòng phẩm của mỗi phòng thi phải được đựng trong 01 túi riêng. Túi này phải có: Hồ sơ phòng thi; danh sách thí sinh trong phòng thi theo môn; phiếu thu bài thi (02 bản/môn); biên bản cắt túi đựng đề thi; biên bản vi phạm Quy chế thi của thí sinh; biên bản sự việc bất thường; kéo; phấn; bút; băng dán niêm phong,...
3.   Chủ tịch Hội đồng coi thi quyết định hiệu lệnh trống: Thí sinh tập trung trước phòng thi; gọi thí sinh vào phòng thi; giờ phát túi đề thi còn nguyên niêm phong cho CBCT; cắt túi đề thi và phát đề thi cho thí sinh; thời gian tính giờ làm bài; thời gian còn 15 phút; thời gian hết giờ làm bài (trừ thi kỹ năng nói môn chuyên Tiếng Anh).
4.   CBCT thứ nhất gọi tên thí sinh vào phòng thi, CBCT thứ hai dùng Thẻ dự thi (Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân của thí sinh đối với thí sinh đã tốt nghiệp những năm trước) và Danh sách ảnh của thí sinh để đối chiếu, nhận diện thí sinh; hướng dẫn thí sinh ngồi đúng chỗ quy định và kiểm tra vật dụng thí sinh mang vào phòng thi theo đúng Quy chế thi. Mọi sai sót CBCT hoàn toàn chịu trách nhiệm.
5.   Trường hợp thí sinh đến muộn nhưng không quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài, thí sinh đó phải được nhanh chóng đưa đến phòng thi để dự thi; tại phòng thi, CBCT lập biên bản và cho thí sinh dự thi.
6.   Với mỗi môn thi, mọi vi phạm quy chế đều bị lập biên bản xử lý theo quy định tại Điều 49 của Quy chế thi. Trường hợp thí sinh vi phạm Quy chế thi với hình thức kỷ luật đình chỉ thi thì:
- CBCT lập biên bản, thu bài thi, đề thi, giấy nháp, tang vật (nếu có) của thí sinh vi phạm Quy chế thi. Sau khi đã thu tất cả các loại giấy tờ trên, tang vật (nếu có), CBCT yêu cầu thí sinh ký tên vào các phiếu thu bài. Trong các phiếu thu bài, CBCT ghi cụm từ “Đình chỉ thi” sau chữ ký của thí sinh. Thí sinh phải ra khỏi phòng thi ngay sau khi có quyết định và chỉ được ra khỏi khu vực thi sau 2 phần 3 thời gian làm bài môn thi đó.
- Tại phòng làm việc của Hội đồng coi thi: Bài thi và tang vật (nếu có) của mỗi thí sinh được niêm phong trong một túi riêng bên ngoài ghi rõ: “Bài thi và tang vật của thí sinh bị đình chỉ thi”, đồng thời trên túi ghi rõ họ và tên, số báo danh, môn thi vi phạm của thí sinh. Trên túi phải có đủ 03 chữ ký niêm phong của 02 CBCT đã lập biên bản và Chủ tịch Hội đồng coi thi.
7.   Thí sinh bị đình chỉ thi phải được cán bộ giám sát của Hội đồng coi thi do Chủ tịch Hội đồng coi thi phân công giám sát và bàn giao cho Lãnh đạo Hội đồng coi thi. Lãnh đạo Hội đồng coi thi có trách nhiệm bàn giao cho công an trực tiếp làm nhiệm vụ tại Hội đồng coi thi quản lý và giám sát tại một phòng riêng. Khi đủ thời gian theo quy định mới cho thí sinh đó ra khỏi Hội đồng coi thi. Việc quản lý của các buổi thi tiếp theo thuộc trách nhiệm của công an xã, phường, thị trấn đảm nhiệm.
8.   Sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài 15 phút, CBCT nộp các đề thi thừa (nếu có) đã được niêm phong cho người được Chủ tịch Hội đồng coi thi phân công và cùng 02 CBCT trong phòng thi lập biên bản giao nhận tại chỗ túi đựng đề thi thừa để chuyển cho Chủ tịch Hội đồng coi thi bảo quản. Cuối mỗi buổi thi, Chủ tich Hội đồng coi thi phải niêm phong các túi đựng đề thi thừa, bài thi, hồ sơ thi theo Quy chế thi.
Chú ý:
- Mỗi môn thi, các phiếu thu bài thứ 2 được đóng thành một tập riêng.
- Xếp bài thi tự luận của phòng thi theo số báo danh từ nhỏ đến lớn, các bài thi được thu riêng, xếp thành tập (không lồng vào nhau). Bài thi có số báo danh nhỏ nhất phải xếp ở vị trí trên cùng của tập bài thi. Đối với bài thi có nhiều tờ, các tờ giấy thi được lồng vào nhau từ tờ số 1 đến tờ cuối cùng. Đưa tập bài thi đã xếp vào túi đựng bài thi cùng với 01 phiếu thu bài (túi số 1), đảm bảo trong quá trình thu bài không xảy ra nhầm lẫn, sai sót.
- Túi số 2 (chứa các túi số 1 theo môn thi) được đóng gói riêng theo từng môn thi. Bài thi phải được đựng trong một hộp carton riêng.
- Túi số 3 (đựng hồ sơ coi thi: biên bản, phiếu thu bài thi,... đã đầy đủ các chữ ký, thủ tục hành chính) được đóng gói riêng hoặc đựng trong hộp carton.
9.   Chủ tịch Hội đồng coi thi khi nộp bài thi, hồ sơ thi đồng thời nộp báo cáo nhanh coi thi, danh sách thí sinh vắng thi, danh sách thí sinh và bài thi, tang vật của thí sinh vi phạm quy chế thi (nếu có), danh sách CBCT vi phạm Quy chế thi (nếu có). Báo cáo, các loại danh sách này phải đảm bảo thông tin chính xác, không niêm phong trong hồ sơ thi và nộp trực tiếp tại tầng 5, nhà B, Sở GD&ĐT.
10.             Khung thời gian chính thực hiện các công việc
10.1.   Ngày 07/6/2016:
- Từ 07 giờ: Họp Chủ tịch, Thư ký sở tại của các Hội đồng coi tại Hội trường tầng 5, nhà A, Sở GD&ĐT.
- Từ 13 giờ 30, tại các Hội đồng coi thi:
+ Chủ tịch Hội đồng coi thi họp với các Phó chủ tịch, Thư ký Hội đồng coi thi để phân công nhiệm vụ, thống nhất kế hoạch coi thi.
+ Chủ tịch Hội đồng coi thi họp với tổ bảo vệ và phục vụ.
Trong ngày, Sở GD&ĐT sẽ giao bộ đề thi các môn thi đại trà tại các Hội đồng coi thi.
10.2.   Ngày 08/6/2016:
- Từ 07 giờ: Họp phiên toàn thể Hội đồng coi thi.
- Từ 07 giờ 45 phút: Khai mạc kỳ thi.
- Từ 08 giờ 15 phút: Tổ chức cho CBCT học Quy chế thi, nghiệp vụ coi thi và các quy định có liên quan đến công tác coi thi; phổ biến nội quy, quy chế, quy định, hướng dẫn của Sở GD&ĐT cho thí sinh.
- Từ 10 giờ: Kiểm tra hồ sơ coi thi, cơ sở vật chất, trang thiết bị  và phương án bảo vệ an toàn kỳ thi. Hội đồng coi thi THPT chuyên Lương Văn Tụy kiểm tra kỹ các phương tiện, thiết bị để thi kỹ năng nói môn thi chuyên Tiếng Anh.
- Từ 13 giờ 55 phút: Thí sinh tập trung tại các phòng thi và làm thủ tục vào phòng thi. Thi theo lịch.
10.3.   Ngày 09/6/2016:
- Thi theo lịch.
* Đối với các Hội đồng coi thi (trừ Hội đồng coi thi THPT chuyên Lương Văn Tụy):
- Tổng kết công tác coi thi.
- Nộp bài thi, hồ sơ thi tại tầng 5, nhà B, Sở GD&ĐT (theo quy định về danh mục nộp bài thi, hồ sơ thi) hạn cuối cùng là 18 giờ.
10.4.   Ngày 10/6/2016: Tại Hội đồng coi thi THPT chuyên Lương Văn Tụy:
- 06 giờ: Sở GD&ĐT bàn giao bộ đề thi các môn chuyên tại Hội đồng coi thi.
- Thi các môn chuyên theo lịch.
- Từ 13 giờ 55 phút: Tập trung các thí sinh dự thi kỹ năng nói môn chuyên Tiếng Anh tại các phòng chờ theo danh sách thi kỹ năng nói, CBCT phổ biến quy trình thi nói cho thí sinh trước khi thi.
- Tổng kết công tác coi thi.
- Nộp bài thi, hồ sơ thi tại tầng 5, nhà B, Sở GD&ĐT (theo quy định về danh mục nộp bài thi, hồ sơ thi) hạn cuối cùng là 18 giờ.
- 16 giờ: Các đơn vị truy cập hòm thư điện tử của đơn vị mình để lấy danh sách và thông báo cho cán bộ, giáo viên tham gia làm nhiệm vụ tại Hội đồng chấm thi về thời gian, địa điểm thực hiện nhiệm vụ.
V. CHẤM THI, CHẤM KIỂM TRA, PHÚC KHẢO
1.   Giám đốc Sở GD&ĐT thành lập 01 Hội đồng Chấm thi đặt tại 02 địa điểm: THCS Lý Tự Trọng và THCS Lê Hồng Phong, thành phố Ninh Bình. Sở GD&ĐT điều động riêng đối với cán bộ, giáo viên các trường THPT, trường THCS, Trung tâm GDTX làm nhiệm vụ tại các điểm chấm thi.
2.   Giám đốc Sở GD&ĐT quyết định thành lập Hội đồng phúc khảo bài thi (nếu có thí sinh đề nghị phúc khảo bài thi).
3.   Công tác chấm thi, chấm kiểm tra, phúc khảo bài thi thực hiện theo Quy chế thi và các quy định của Sở GD&ĐT.
4.   Sau khi công bố kết quả của kỳ thi, mọi thí sinh đều có quyền xin phúc khảo bài thi theo quy định, hồ sơ phúc khảo quy định như sau:
a) Đối với thí sinh: Sau khi Sở GD&ĐT công bố điểm thi, thí sinh có nguyện vọng phúc khảo bài thi đến trường THPT nơi đăng ký dự thi làm đơn xin phúc khảo bài thi (theo mẫu) và nộp đúng thời gian quy định.
b) Đối với các trường THPT nơi thí sinh đăng ký dự thi
- Thu nhận Đơn xin phúc khảo bài thi của thí sinh; lập Danh sách thí sinh đề nghị phúc khảo bài thi (theo mẫu).
- Hiệu trưởng trường THPT nơi thí sinh đăng ký dự thi nộp Danh sách thí sinh đề nghị phúc khảo kèm theo Đơn xin phúc khảo bài thi của thí sinh về phòng Khảo thí và Kiểm định CLGD, Sở GD&ĐT đúng thời gian quy định và chịu trách nhiệm về sự chính xác của các thông tin trong hồ sơ phúc khảo.
5.   Khung thời gian chính thực hiện các công việc
5.1.  Ngày 11/6/2016
- Từ 07 giờ: Các cuộc họp của Lãnh đạo, Thư ký hội đồng chấm thi, Công an và Lãnh đạo Thanh tra chấm thi (thành viên tham dự các cuộc họp thông báo sau).
- Từ 13 giờ 30 phút: Tại THCS Lý Tự Trọng họp Lãnh đạo Hội đồng chấm thi, Thư ký, Tổ trưởng, các thành viên Tổ chấm kiểm tra của 02 địa điểm chấm thi, nghiên cứu hướng dẫn chấm thi, biểu điểm, thống nhất hướng dẫn chấm thi.
5.2.  Từ ngày 12/6 đến ngày 13/6/2016
Tiếp tục làm phách bài thi, chuẩn bị các điều kiện cho Hội đồng chấm thi.
5.3.  Ngày 14/6/2016           
- 7 giờ 30 phút: Khai mạc Hội đồng chấm thi tại trường THCS Lý Tự Trọng.
- CBChT (kể cả cán bộ chấm kiểm tra) học hướng dẫn chấm thi và chấm chung.
- Từ 13 giờ 30: Lãnh đạo, Thư ký, CBChT về các địa điểm chấm thi, tổ chức chấm đại trà theo kế hoạch.
5.4.  Từ ngày 15/6 đến ngày 18/6/2016: Tại các địa điểm chấm thi: tiếp tục chấm thi, nhập điểm, tổng hợp kết quả, hoàn tất các loại hồ sơ và nộp bài thi, hồ sơ thi về Sở GD&ĐT.
5.5.  Ngày 19/6/2016:
Ghép điểm, in Bảng ghi điểm thi.
- Thông báo công khai điểm thi tại website của Sở GD&ĐT.
5.6.  Ngày 20/6/2016: Từ 15 giờ, các trường THPT, trung tâm GDTX cử 01 Lãnh đạo đơn vị về phòng Khảo thí và Kiểm định CLGD, Sở GD&ĐT để nhận Bảng ghi điểm thi.
5.7.   Ngày 23/6/2016: Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy bàn giao hồ sơ ĐKDT của các thí sinh không trúng tuyển cho các trường THPT công lập có thí sinh đăng ký xét tuyển về trường (đối với các thí sinh dự thi vào trường THPT chuyên Lương Văn Tụy nhưng không trúng tuyển),
5.8.  Từ ngày 20/6 đến 24/6/2016: Các trường THPT thu nhận đơn xin phúc khảo điểm bài thi của thí sinh.
5.9.  Ngày 25/6/2016:
              - Các trường lập danh sách thí sinh đủ điều kiện phúc khảo (theo mẫu).
              - Nộp hồ sơ phúc khảo tại phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT, hạn cuối cùng là 9 giờ 30 phút ngày 25/6/2016, đồng thời gửi file danh sách thí sinh đủ điều kiện phúc khảo bài thi qua địa chỉ email đã quy định.
5.10.
 Trước ngày 10/7/2016: Tổ chức phúc khảo bài thi, thông báo kết quả phúc khảo bài thi.
Xem thống kê điểm chuẩn lớp 10 5 năm liền
------ Khoahocsupham.com ----- Trang tài liệu khoa học sư phạm ứng dụng
Có thể bạn quan tâm

Tải app VNPAY nhận ngay 50.000 vào ví => Bấm vào đây

-->Kiếm tiền trên điện thoại->bấm vào đây

--> Đào coin Renec miễn phí, Bấm vào đây để kiếm tiền


0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
Kiếm tiền Online - Đào coin miễn phí - Claim Airdrops Coin - Pre Sale, Pre Sale to earn ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top